است؛ به این زودی نمی‌تواند اغماض کند و سایر ممالک.
توجه به خدا رمز پیروزی
شما اگر بخواهید این چشمها را کور کنید و این دستها را قطع کنید، باید با همین رمزی که تاکنون پیش آمدید از این به بعد هم این رمز را حفظ کنید، این کلید را حفظ کنید. آن رمز توجه به خدا، همه یک مطلب و آن اسلام، همه یک مطلب و آن، شرک نه، اسلام آری. اگر این رمز از دست ما خدای نخواسته گرفته بشود، اگر این شیاطین که الآن عمال امریکا و ممالک دیگر در بین مردم هستند و آشوب می‌کنند، نمی‌گذارند زراعت ما، کشاورزی ما به جریان بیفتد، نمی‌گذارند کارخانه‌های ما به جریان بیفتد، نمی‌گذارند مدارس ما باز بشود، اگر این عناصر در بین شما باشند و خدای نخواسته رخنه کنند و شما منفعل (1) از حرفهای آنها بشوید و جوانهای ما غفلت کنند و توجه به آنها بکنند و تبعیت از آنها بکنند و در خیابانها راه بیفتند تظاهر بکنند - در زمانی که تظاهر نباید بکنند - اگر خدای نخواسته این اشخاص فعالی که با الهامات شیطانی مردم را می‌خواهند منحرف کنند موفق بشوند، من خوف آن دارم که بساط برگردد به حال اول؛ من خوف آن دارم که باز اختناق پیش بیاید؛ من خوف آن دارم که باز استقلالی که ما تحصیل کردیم از دست ما برود.
چهره واقعی مدعیان هوادار خلق
عزیزان من! بیدار بشوید اینها که در بین طبقات مردم افتاده‌اند بشناسید. اینها اگر چنانچه غمخوار ملت هستند، چرا نمی‌گذارند ملت آرام باشد؟ چرا نمی‌گذارند که رفراندم انجام بگیرد؟ رفراندم که امر ملی بود؛ چرا صندوقها را آتش می‌زدند؟ چرا مردم را منع می‌کردند؟ رفراندم را تحریم می‌کردند (2)؟ رفراندم که مال ملت بود؛ آنکه دیگر مربوط به طاغوت نبود، مربوط به اجانب نبود، مربوط به ملت بود. چرا این کار را