همچو ضعیف دیدند، همچو وحشتزده (1) شده‌اند که به خیال توطئه‌های دقیقتر افتاده‌اند. شما باید توطئه‌های آنها را با کمال دقت ملاحظه کنید. جوانان دانشگاهی ما گول این قشر مُفْسِد و فاسد را نخورند، از حرفهای زرق و برق دار آنها گول نخورند، تحت تأثیر حرفهای به ظاهر صحیح و در واقع توطئه‌گر واقع نشوند. تمام جوانان ما موظفند که این نهضت را حفظ کنند و کیْد خائنین را خنثی کنند.
هشدار به ملت پیرامون غائله آفرینیها
تمام عشایر ما - از پشتکوهیها تا غیر آنها - موظفند که این نهضت را حفظ کنند. اگر خدای نخواسته خللی در این نهضت واقع بشود، آماده باشید - خدای نخواسته - برای اختناق بالاتر و برای پیوستگی بالاتر و برای زحمت و ذلت بالاتر و برای زجر جوانانمان و کشتار بیشتر جوانانمان. بیدار باشید! برادران! بیدار باشید برادران من! هوشیار باشید نگذارید یک مشت از خدا بیخبر بین شما رخنه کنند و صفوف فشرده شما را به هم بزنند، نگذارید به اسم اینکه ما با کشاورز موافقیم کشاورزی ما را به تباهی بکشند و برای امریکا بازار درست کنند، نگذارید برای اینکه بگویند ما با فرهنگ موافقیم، فرهنگ ما را استعماری قرار بدهند و نگذارند رشد بکنید، نگذارید اینها تضعیف کنند کمیته‌های اسلامی را، نگذارید اینها تضعیف کنند پاسداران انقلاب اسلامی را، نگذارید اینها تضعیف کنند ارتش اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند ژاندارمری اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند کلانتریها را و شهربانی را. اینها همه در خدمت اسلام هستند و این شیاطین می‌خواهند اینها را تضعیف کنند. من به شما ملت ایران اخطار می‌کنم که خطر در کار است و جلوگیری کنید! این شیاطین که هر روز غائله درست می‌کنند، غائله‌های آنها را خفه کنید. خداوند همه شما را سلامت و سعادت و عزت عنایت کند. خداوند دست خائنین را قطع کند. خداوند دست اجانب را از مملکتها قطع کند.