اقشار آمدند و می‌خواهند شما و ما را باز تحت فشار و اختناق قرار دهند و اربابهای خود را بر ما مسلط کنند. ما همه مکلفیم به تکلیف الهی - اسلامی که با هم این نهضت را حفظ کنیم و این قدرت الهی را نگذاریم تشتت پیدا بکند، و دست آنهایی که می‌خواهند بین ما تفرقه بیندازند قطع کنیم. ما همه موظفیم به حَسَب احکام اسلامی، که فتنه گران را از کشور خودمان برانیم و آنها را در بین صفوف خودمان راه ندهیم. شما برادران و خواهران بیدار باشید و متوجه کیْد این اشخاص که می‌خواهند بین شما با اسمای مختلف، با بهانه‌های مختلف تشتت بیندازند، توجه ... داشته باشید که کیْد آنها را خنثی کنید.
گروهکها و الهام پذیری از امریکا
اینها هر روز به یک بهانه مردم را از هم جدا می‌کنند؛ هر روز با یک توطئه بین صفوف ملت تفرقه می‌اندازند. در دانشگاهها می‌روند و با بهانه‌های غیرانسانیِ به صورتْ انسانی، آنها را تجهیز می‌کنند تا برخلاف نهضت ما راهپیمایی کنند. اینها نظر سوء دارند در این مسائل، حسن نظر ندارند با اسلام، موافق نیستند با علمای اسلام، موافق نیستند با کشاورزها، موافق نیستند با کارگرها، موافق نیستند با ملت ما به هیچ وجه موافق نیستند؛ و لهذا هر چه جهات اصلاحی است می‌خواهند نگذارند انجام بگیرد. می‌خواهند نگذارند برای این ملت رفاه حاصل بشود، می‌خواهند نگذارند مملکت آرامش پیدا بکند تا اینکه دولت بتواند کارهای خودش را - کارهای اصلاحی خودش را - انجام دهد. می‌خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند، می‌خواهند ما را همیشه جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از امریکا بیاید، می‌خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا اینکه کیْد آنها را خنثی کند، می‌خواهند نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، می‌خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود. اینها کیْدهایی است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران مشغول توطئه‌اند. (1) شما باید بیدار باشید! فقط رأی به «جمهوری اسلامی» کفایت نمی‌کند؛ اینها خودشان را در رفراندم