شومی ساز می‌کند. چون خدای بزرگ حامی ملت ایران است، این دسایس هم خنثی خواهد شد. اینها حرکات مذبوحانه است. اینها کسانی نیستند، اینها چیزی نیستند. آن موقع که اسلحه داشتند و حمایت می‌شدند کاری از پیش نبردند و [مردم‌] کلکشان را کندند؛ حالا که ما مسلح هستیم، ملت مدافع ماست، وحشتی نداریم. این مردک (1) کیست که تحریک کند؛ او قابل این حرفها نیست. خداوند همیشه با مستضعفان است و حق همواره بر باطل غلبه کرده و ایمان همیشه فایق شده است. انقلاب اصیل ما - که با دست خالی در برابر اسلحه و زور پیش رفت - با کمک خداوند منان بود و سلطنت طاغوتی را واژگون کرد. با اتکال به خدا و با وحدت کلمه و همت فرزندان این آب و خاک، همه با هم به بازسازی کشور می‌پردازیم و با عزم راسخ کمر همت می‌بندیم. اینها قدرتی نیستند.
مدعیان دفاع از حقوق بشر
خارجیها می‌گویند حقوق بشر. کدام بشر؟ اینها [اعدام شدگان‌] بشر را کشتند، اینها مجرمند، متهم نیستند؛ اینها آدم کشتند. ما از دوستان فرانسوی خود تشکر می‌کنیم که از ما در مدت اقامت در آن کشور دوستانه پذیرایی کردند و به من فرصت دادند که از پاریس پیامهای خود را به ملت عزیز ایران برسانم، ولی از دوستان فرانسوی انتظار نداشتم که به خاطر چند نفر جنایتکار و دزد و مجرم، حقوق بشر را به رخ ما بکشند (2) و در انقلاب اصیل ایران - که به خواست خدا ملتی ستمدیده به ندای حق پاسخ مثبت داده‌اند - به بهانه حقوق بشر ما را مورد عتاب و خطاب قرار دهند. خوب بود حقوق بشر را هنگامی که رژیم فاسد پهلوی زیر پا می‌گذاشت و هزارها جوانان این کشور را شکنجه می‌کرد و به خاک و خون می‌کشید، به کمک ملت مستضعف ایران برمی‌‌خاستند و از حقوق بشر دفاع می‌کردند، نه اینکه به خاطر چند جنایتکار و مجرم، که تاریخ بشریت