مملکت - در تمام سطح مملکت - پیدا شده است. و از آن طرف، دستهای جنایتکار مشغول فعالیت هستند که نگذارند این نهضت به آن نقطه‌ای که باید برسد، برسد. ما باید با تمام قوا کوشش کنیم که این نهضت را به قوّت خودش حفظ کنیم و ما جلو برانیم این نهضت را، با شور و شعفی که مردم دارند؛ تا اینکه آن مراحل بعدی انجام بگیرد و حکومت استقراری جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند و مردم بر کارهای خودشان تسلط پیدا بکنند و تمام قوای مختلفه در مقام خودشان مستقر بشوند و سر و سامان برای (1) این مملکت پیدا بشود؛ مملکتی که دارای خزائن بسیار است و غنی است از حیث خزائن، مملکتی که کشاورزی آن باید زیادتر از آن مقداری که احتیاج دارد - بسیار زیادتر - باشد و باید صادر بکند، مملکتی که باید همه چیز داشته باشد، الآن می‌بینیم که همه جهات به هم ریخته است؛ و این بی‌انصافها (2) تمام جهات ایران را به هم ریختند و مأمور بودند که این ملت را عقب نگه دارند؛ همه چیزش را عقب نگه دارند. و من امیدوارم که با همت همه اقشار - نمی‌تواند یک قشر این کارها را انجام بدهد - همه اقشار باید با هم متحد بشوند؛ روحانیون باید با هم باشند، ارتشیها همه باید با هم باشند، ملت با ارتش با روحانی، همه باید با هم باشند و با هم این کار را انجام بدهند.
من از خدای تبارک و تعالی استدعا و تقاضا و التماس دارم که همه اقشار ملت ما را بیدار کند و توجه بدهد به مآل کارها؛ و اسلام عظمت پیدا کند، ملت اسلام و کشور اسلام عظمت پیدا بکند؛ و ما از تحت ایادی دشمنان بکلی خارج بشویم. و این ریشه‌های پوسیده‌ای که مانده است، اینها هم قطع بشود و اسلام و کشور مال خود ما باشد و خود ما در آن فعالیت بکنیم و خودمان از مواهب خدا استفاده بکنیم. و از اینکه اظهار کردید که در این مسائل شما حاضر هستید من متشکرم. البته همه ما باید در این مسائل - راجع به مستمندان، راجع به مستضعفین - همه باید اقدام بکنیم؛ هر کدام هر مقداری که در استطاعت ماست. خداوند به شماها سلامت و عظمت عنایت فرماید.