موجب زحمت می‌شوند؛ موجب ابتلا می‌شوند. الآن ما همه موظفیم؛ چه شما خانمها و چه آقایان موظفند که هر کدام در هر رشته‌ای که هستند، در هر مقامی که هستند، مشغول هر کاری که هستند، این نهضت را ادامه بدهند. الآن وضع این است که، ادامه نهضت به این است که، کارهایی که اینها می‌خواهند انجام بدهند به وجه خوب انجام بدهند. کارخانه‌ها به کار خودشان ادامه بدهند؛ کشاورزها به کار کشاورزی ادامه بدهند و هر گروهی که مشغول یک کاری هستند این کار را خوب انجام بدهند. اختلال در کار پیدا نشود، کم کاری نباشد، اهمال کاری نباشد؛ اینها به سازش، و ساختن ایران مضر است. شما الآن بعد از اینکه این سد بزرگ را شکستید، دیدید که آن طرف سد که شکسته شد چه خرابیها هست و ایران به چه وضعی مبتلاست. و حالا ما باید یک ایران ویرانی را از سر بسازیم و ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت صحیح نیست؛ برای اینکه اینها قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.
لزوم حضور همه آحاد در عرصه سازندگی
چنانکه در وقتی که می‌خواستید بشکنید این سد را، هر فردی یک تأثیر داشت. نمی‌توانست یک فرد بگوید که من تنها که نمی‌توانم این رژیم را به هم بزنم، پس کنار بروم. قطره‌ها جمع می‌شوند و دریا و رودخانه‌ها و سیلها را تشکیل می‌دهند. انسانها هم مثل قطراتی می‌مانند که یکی یکی جزئی کار از او می‌آید. از هر قطره توقعی نیست که یک سد را بشکند؛ لکن اگر قطره کنار برود، قطرات کنار بروند، سد شکسته نمی‌شود. قطرات وقتی که با هم مجتمع شدند سیل درست می‌کنند؛ سیلهای عظیمی درست می‌کنند؛ این سیلهای عظیم از همان قطرات باران است. این قطرات باران است که وقتی به کوهسارها می‌ریزد، سیل از آن درست می‌شود، و سیل کوهها را در هم می‌شکند. قطرات انسان هم همین طور است که یکی یکی از آنها کار نمی‌آید - یعنی کار مهم - اما هر یک دخالت دارند در آن کاری که باید بکنند. همان طوری که برای شکستن آن سد