افراد هر یک دخالت داشتند، برای سازندگی یک مملکت هم افراد هر یک دخالت دارند، هر یک از افراد یک کار از آنها می‌آید. و نمی‌تواند این فرد بگوید من کار خودم را انجام نمی‌دهم؛ یا کار خودم را بد انجام می‌دهم. الآن باید کار کرد؛ و کار را خوب انجام داد. حفظ کرد این نهضت را به اینکه همه با هم مشغول ساختن بشوند. همه با هم مشغول تصحیح این اموری که آنها خراب کردند باشند.
و همان طوری که شما دستگاه مخابراتی یک قسمت عظیمی از کار را در موقعی که ما احتیاج مبرم به آن داشتیم شما حاجت ما را برآوردید و این، در دفتر شما ثبت است و پیش خدای تبارک و تعالی ضبط است، همان طور حالا هم احتیاج به وجود شماها هست. احتیاج به وجود همه افراد هست. همه، هر فردی، مورد احتیاج است؛ و هر فردی مکلف است و هر فردی مسئول است. همه ما مسئولیم الآن در مقابل خدای تبارک و تعالی. مطلب، مطلب اسلام است؛ نه مطلبهایی که بتوانیم ما از آن بگذریم. در این مطلب باید همه ما کوشش بکنیم و با کوشش همه ان شاء الله این جمهوری اسلامی تحقق پیدا می‌کند؛ و با تحقق جمهوری اسلامی آرمان همه شماها برآورده می‌شود.
ضرورت تحقق حاکمیت قوانین اسلامی
اسلام تاکنون - مگر یک چندی که در صدر اسلام بوده است - تاکنون وجود خارجی به آن معنایی که باید پیدا بکند، پیدا نکرده. الآن هم که ما جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، تاکنون کاری که ما کردیم مانع را به طور عمده رفع کردیم. آنطوری که ملت تاکنون عمل کرده است، موانع برقراری جمهوری اسلامی را رفع کرده است، که آن رژیم سلطنتی بود. رأی هم به جمهوری اسلامی همه دادید؛ و الآن مملکت ما رژیمش رژیم جمهوری اسلامی است؛ لکن با رأی به جمهوری اسلامی آرمانهای اسلام تحقق پیدا نمی‌کند - دنبال این رأی، عمل باید باشد - باید یکی یکی احکام شرع در خارج تحقق پیدا بکند. باید دادگستری، دادگستری اسلامی باشد. باید فرهنگ، فرهنگ اسلامی باشد؛ باید بازار، بازار اسلامی باشد؛ مدارس، مدارس اسلامی باشند؛ باید همه‌