نامه
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: پاسخ استفتاء در مورد مالکیت اراضی موات
مخاطب: امینی، ابراهیم
یک نحو بین آنها اصلاح کنید و آرامش برقرار کنید. البته آنها که زمینهای موات را احیا کرده‌اند مالک هستند، و آنها که زمین موات در دست آنهاست مالک نیستند. (1)