کردیم و دست دیگران را کوتاه کردیم، الآن نفت را برای خود ما می‌خواهند استخراج کنند، خوب، شما می‌روید نمی‌گذارید نفت را هم استخراج کنند؛ این به نفع کیست؟ ما هر یک از کارهای اینها را وقتی بنشینیم حساب بکنیم، اینها به نفع امریکا بیشترش می‌شود.
اخلال میان کارگران و توطئه تجزیه ایران
بنابراین، شما به اسم «کمونیست»، به اسم «مارکسیست»، به اسم «توده»، برای امریکا کار می‌کنید! آدمهای غیر عاقلی نیستید که بیخودی برای امریکا کار کنید. نخیر، آدمهای عاقلی هستید: جیبتان را آنها پر می‌کنند! کی به شما پول می‌دهد که بروید جلوی کارخانه‌ها بایستید و بگویید تعطیل کنید، ما بیشتر از آنها به شما پول می‌دهیم؟! این پولها از کجا می‌آید که می‌روید دم کارخانه‌ها می‌ایستید و به کارگرها می‌گویید که ما بیشتر پول به شما می‌دهیم؛ شما کار نکن ما مزدتان را می‌دهیم. این پول از کجا برای شما می‌آید؟ شما که از خودتان که چیزی ندارید بدهید؛ بی چیزید. شما اگر چیزدار بودید که این کارها را نمی‌کردید. این پولها را کی به شما می‌دهد که نگذارید کارخانه‌ها به راه بیفتد؟ اگر روسها می‌دهند، پس شما تابع آن هستید؛ پس شما عمال اجنبی هستید. اگر انگلیسها می‌دهند همین طور. و به گمان من امریکایی‌ها می‌دهند.
پس شما در این جهت هم که می‌روید پول می‌دهید که کارگر کار نکند و خودتان هم که پول ندارید، این پولها از خارج می‌آید. وقتی که از خارج آمد، خوب شما این سرحدات ما که می‌خواهیم جلوی اجنبی را بگیریم، می‌خواهیم مملکتمان یک مملکت باشد، می‌خواهیم مستقل باشد، می‌خواهیم تجزیه نشود، چطور رفتید افتادید اطراف مملکت و با هر بساطی که می‌توانید می‌خواهید تجزیه را درست کنید؟ شما خدمتگزار این مملکت هستید؟ اگر خدمتگزارید چطور تجزیه می‌خواهید بکنید یک مملکت را؟ این تجزیه به نفع کیست؟ به نفع ایران است؟ به نفع ملت ماست؟ یا آن هم به نفع دیگران است؟ شما هر جای قضیه را بگیرید مشت اینها باز است. باید این را به آنها گفت؛ باید
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>