بعد هم خدا می‌داند چقدر می‌خواهد تا رسیدگی، به آنطوری که شیاطین می‌خواهند رسیدگی بکنند.
بررسی قانون اساسی، در صلاحیت کارشناسان اسلامی
ما می‌خواهیم یک مملکت اسلامی درست کنیم، ما نمی‌خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم. ما حقوقدان غربی لازم نداریم. اصلاً صلاحیت ندارد آن کسی که حقوق به معنای حقوقدانی غربی و غربزدگی دارد، او صلاحیت ندارد که در قانون اساسی ما دخالت بکند؛ و ما قانون اساسی مسکو را که نمی‌خواهیم درست بکنیم؛ و یا قانون اساسی امریکا را. ما می‌خواهیم قانون اساسیِ اسلام را درست کنیم. اسلام شناس باید در اینجا دخالت داشته باشد. اسلام شناس روحانیون هستند، و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند، ولو از صنف دیگر، لکن اطلاعات اسلامی - سیاسی دارند. و ما همینها را می‌خواهیم تعیین کنیم. یعنی نه اینکه ما، ملت ما همینها را می‌خواهد ما هم تبلیغ می‌کنیم، شما هم تبلیغ می‌کنید، که یک همچو اشخاصی باید تعیین بشوند. الآن وظیفه همه شما آقایان و رفقا و برادرهایتان و ما و دوستانمان، همه باید توجهمان الآن به این باشد که طرحی که دولت می‌دهد صحیح است، و همه تأیید کنیم دولت را، تا رفراندم بگذارد قانون اساسی را.
مردان صالح و عادل در پستهای کلیدی
دیشب بود که در روزنامه دیدم که سفیر سوئیس گفت که قانون اساسی در این مملکت به رفراندم گذاشته می‌شود. و در همه جا این رسم هست. برویم سراغ وزارتخانه‌اش، آن هم نه. برویم سراغ اداراتش، آن هم نه. ما همچو چیزی نمی‌خواهیم. ملت ما می‌خواهند که اسلام در خارج تحقق پیدا بکند. یعنی هرکس وارد هر وزارتخانه‌ای بشود خیال کند که وارد شده در یک معبدی؛ یک جایی که مردمش [در] آنجا هستند مردم صالحند. اگر وارد شد در ژاندارمری، مثل سابق نباشد که رضاخان وارد شده بود. آن وقت می‌نوشتند که وارد شده بود در اداره ژاندارمری، دست گذاشته بود در