دارند متصل می‌شوند، شما مطالعه کنید، چه جمعیتهایی؟ آیا بازاریها هستند؟ آیا منبریها هستند؟ آیا محرابیها هستند؟ یا یک دسته‌هایی هستند که این دسته‌ها هیچ کدام به اسلام کاری ندارند؛ بعضی‌شان هم جداً مخالف با اسلامند. اینهایی که می‌گویند ما از دیکتاتوری پهلوی خارج شدیم به دیکتاتوری عمامه و کفش رسیدیم، از دیکتاتوری نمی ترسند؛ حاضرند که یک کمونیست بیاید دیکتاتوری کند. از آخوند می‌ترسند؛ از عمامه و کفش می‌ترسند. از اسلام می‌ترسند نه از دیکتاتوری. بدترین دیکتاتوریها آن است که در کمونیستهاست، غرب آنطور دیکتاتوری ندارد؛ اینها از آن نمی‌ترسند. اینها از اسلام سیلی خوردند. از آن چه سیلی خوردند الآن می‌ترسند.
پیامی روشنی بخش
و شما باید، شما همه رفقاتان را، تقریباً شاید بیشتر از هزار نفر شما رفیق دارید در آنجا و همه اهل علم هستید - بیشترند الحمدللَّه، خدا بیشترشان کند - شما بله، به تمام اینها ابلاغ کنید از قول من، ابلاغ عاجزانه، ابلاغی که یک نفر فقیر دستش را دراز می‌کند، که در منابر بگویید که مجلس مؤسسان به آن معنا را ملت نمی‌خواهد. به مردم حالی کنید مطلب را. مسئله، مسئله اقتصاد نیست، مسئله خانه نیست که من بتوانم از خانه بگذرم، از اقتصاد بگذرم، مسئله مسئله قرآن است. می‌توانیم ما بگذریم از این؟ ما نمی‌توانیم بگذریم از این؟ آنکه می‌گوید مجلس مؤسسان اگر نباشد ما تحریم می‌کنیم، این همین کمونیستها هستند که آن را تحریم کردند. حالا هم باز همین حرف را می‌زنند. یا یک کسی است که اشتباه دارد. اشتباهش باید رفع بشود. اینها نظرشان به این است، و اشخاصی که حسن نیت دارند توجه به این ندارند، نظرشان به این است که تعویق بیندازند. هی تعویق، تعویق تعویق و مجلس مؤسسان به آنطوری که در غرب هست، و ما همیشه باید تقلید از غرب بکنیم، و مع الأسف دست بر نداشتیم از این غربزدگی. آن مجلس مؤسسان شش ماه می‌خواهد تا آن افراد تعیین بشوند. هفتصد نفر، هشتصد نفر، اگر کارشکنی نکنند در آن. بعد هم چند ماه می‌خواهد اصلاً یک مجلسی درست بشود؛ آیین نامه‌اش نوشته بشود.