سخنرانی
زمان: 9:30 بعدازظهر 4 تیر 1358 / 30 رجب 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: پیشبرد نهضت - اجتناب از اختلاف
حضار: کارکنان شیلات جنوب - یک زوج مسیحی
بسم الله الرحمن الرحیم
روز سازندگی
من از آقایانی که به اینجا آمده‌اند تشکر می‌کنم ... خداوند شماها را سعادتمند کند در دنیا و در آخرت. شما می‌دانید که امروز ایران احتیاج دارد به کار و کارگر و زیاد کارکردن. روز سازندگی است. اینها (2) رفتند و مملکت خرابی گذاشتند که در همه چیز احتیاج به سازندگی دارد. و این سازندگی باید به دست همه - همه جمعیت ایران - واقع بشود. دولتِ تنها نمی‌تواند، روحانیون نمی‌توانند، قشر واحد نمی‌تواند؛ همه با هم باید دست به هم بدهند و این خرابه را بسازند.
اصلاح خود، قبل از اصلاح دیگران
الآن شما در یک شرکتی واقع شدید که در آن شرکت هم باید به طور امانت، به طور دیانت عمل کنید. و همان طوری که در این نهضت پیشبرد کردید، در نهضت مقابل جنود ابلیس هم پیشبرد کنید؛ جنودی که ما را می‌خواهد به فساد بکشاند، جنودی که ما را می‌خواهد به ظلم و به تاریکی بکشاند؛ در مقابل آنها هم باید نهضت کرد، قیام کرد. هرکس مکلف است که خودش را اصلاح کند قبل از اینکه دیگران را اصلاح بکند. همه موظفیم که خودمان را اصلاح کنیم. امروز ایران محتاج است به اینکه مردهای صالح در کارها دخالت کنند. هر جا هستید باید با صلاح و با سداد و با امانت و با دیانت مشغول کار