تفکیک وظایف برای مبارزه با فسادها
نقشه کشیده‌اند اینها که نگذارند این نهضت به ثمر برسد، چه بکنند. از همه اطراف خرابکاری. یک خرابکاری هایشان همین است که جوانها را نگذارند یک جوان صحیح بار بیاید. که اگر یک نهضتی بشود، از این نیروی جوانی باید استفاده بشود، نگذارند نیروی جوانی به ثمر برسد.
بنابراین، خوب مسئله‌ای است که همه جوانب باید جلوگیری بشود؛ و البته همه جوانب را هم همه کس نمی‌تواند. هر دسته‌ای باید یک گوشه‌اش را بگیرند و درست بکنند. یک دسته مبارزه با مواد مخدره بکنند، یک دسته مبارزه با مشروبات بکنند، یک دسته مبارزه - عرض بکنم - با فسادهای دیگر بکنند؛ و همین طور. تا ان شاء الله بلکه این نهضت به ثمر برسد و دولت اسلامی آنطوری که اسلام فرموده است، نه آنطوری که هواهای نفسانی بخواهد بکند آنی که اسلام فرموده است اگر ان شاء الله این تحقق پیدا بکند، سعادت برای این ملت و سایر ملتها [است‌]. ان شاء الله کشیده می‌شود به سایر ملتها.
و من توفیق شما را در این مجاهدت از خدا می‌خواهم و البته هرکس هم بتواند کمک کند به شما، کمک به امر خیری است. لکن اصل حالا تشکیلاتتان چه جور است و وضع چه جوری است، اینها را دیگر من اطلاعی ندارم. همان کلیات مطلب را من عرض کردم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>