سخنرانی
زمان: 15 تیر 1358 / 11 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه، رمز پیروزی
حضار: اقشار مختلف مردم - دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
رهاورد اسلام و انقلاب
من باید به یک واقعیتی ملت ایران را تذکر دهم، واقعیتی که شاید باز هم تذکر داده باشم؛ لکن اهمیت موضوع موجب می‌شود که من باز به ملت ایران تذکر دهم.
کوششهای زیادی در ظرف قریب بیست سال شد تا گروه‌های مختلف ملت را به هم پیوست. کوششهایی شد تا آنکه تبلیغات اجنبیها، آنهایی که می‌خواستند ما را غارت کنند و عقب نگه دارند، خنثی شد. کوششها شد تا گروه‌های مختلف ملت را به هم پیوست. جوانان دانشگاهی را با جوانان روحانی پیوند داد. کارمندان دولت را با بازاری و روحانی و دانشگاهی به هم پیوست. این قشرها، قشرهای مختلف، از کارگر تا دهقان تا کشاورز، بازاری، روحانی، دانشگاهی، تمام قشرها، به هم پیوستند و به هم جوش خوردند. زحمتهای زیاد، کوششهای فراوانی شد تا این متفرقات مجتمع شدند؛ تا این قطره‌ها دریا شدند؛ تا این قطره‌های جدای از هم به شکل یک سیل بنیانکن در آمدند، و بنیان ظلم و جور و دستهای اجنبی را از بیخ و بن کندند و قطع کردند و شما ملت بزرگ ایران، از شهرستانیها گرفته تا دهات و قَصَبات. بانوان محترم و برادران عزیز! بدون توجه به گرفتاریهای خودتان، هم صدا با هم این سد بزرگ انسانیت را شکستید.
ایمان و وحدت کلمه، رمز پیروزی
من می‌ترسم که در این نیمه راه زحمتهایی که تاکنون کشیده شده است به واسطه نادانی یک عده و غرض ورزی عده دیگر از بین برود و خون جوانان ما هدر رود. شما
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>