چند هفته‌ای که مسئله قانون اساسی در پیش آمده است، و مخالفین اسلام و مخالفین شما خوف این را دارند که قانون اساسی طوری تنظیم بشود و تصویب بشود که دست آنها برای همیشه کوتاه بشود. اینها در فکر افتاده‌اند که اذهان ملت را، اذهان مؤمنین را، اذهان خطبای معظم را، اذهان علمای اعلام را، اذهان سایر قشرها را، از این مسیر مستقیمی که باید حرکت کرد و منتهی شد به تصویب قانون اساسی منحرف کنند به مسائل دیگر. این شلوغیهایی که الآن در کردستان هست، در خوزستان هست، و این اختلافاتی که در همه جاهای مملکت هست، و این توطئه‌هایی که برای ایجاد یک خلاف، برای هیاهو بپا کردن هست، معلوم نیست که مِن باب اتفاق همین طور شده باشد. این یک نقشه‌ای است از آنهایی که می‌خواهند قانون اساسی اسلامی نباشد. هم قشرهای خارج و قدرتهای خارج از اسلام می‌ترسند؛ و هم قشرهای منحرف داخل می‌ترسند. الآن خوف آنها این است که اگر قانون اساسی آنطوری که اسلام می‌خواهد، آنطوری که برنامه قرآن کریم است، اسلام است، تصویب بشود، و دنبالش همین ملت، که اکثریت تام دارند و همین ملت که در رفراندم آنطور پیروز شدند که در دنیا سابقه نداشت، اینها خوف این را دارند که قانون اساسی را خبرگانی که شما ملت تعیین می‌کنید آنها بررسی کنند، یک قانون اساسی اسلامی باشد، و بعد هم که به رفراندم ملت گذاشته می‌شود می‌دانند که اکثریت با ملت است، خوف این را دارند که این مراحل طی بشود و دست خودشان و اربابهایشان از مخازن و از منافع ملت ما کوتاه بشود. از این جهت، ملاحظه کردید که در رفراندم، بعضی از همینهایی که مخالف با اساس هستند تحریم کردند؛ و بعضی از همینهایی که مخالف با اسلام هستند بعضی از صندوقها را سوزاندند؛ یا با اسلحه جلو گرفتند از اینکه رأی بدهند. با همه وصف، ملت اسلام و ملت ما یک رأی صد، الّا یک یا دو، داد؛ و همه گروهها یک از صد یا یک و نیم از صد رأی داشتند. اینها الآن احساس شکست در خودشان کرده‌اند. و در این احساس شکست دست و پا می‌زنند که جدا کنند گروهها را از گروه؛ پخش کنند بین مردم که کُردها علی‌ حده‌اند، عربها علی‌ حده‌اند، بلوچها علی‌ حده‌اند، فارسها علی‌ حده‌اند، ترکها علی‌ حده‌اند؛ و اینها