بیانات
زمان: صبح 31 تیر 1358 / 27 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: برادری و وحدت میان ملتها و دولت‌های اسلامی
حضار: وزیر امور خارجه و وزیر نفت کویت، و سفرای ایران و کویت
امیدوارم که با همه قشرها خصوصاً شعوب (1) اسلامی ما با برادری رفتار کنید؛ و همه دولتهای اسلامی با همه خوشرفتاری کنند، و باید به یکدیگر دست برادری بدهند تا دست اجانب کوتاه باشد.
من امیدوارم که همه با هم دوست و برادر باشیم و هیچ گاه با هم نفاق نداشته باشیم.