می‌خواهند مصالح ایران را از بین ببرند فرصت پیدا بکنند.
امروز وقت این نیست که شما یکوقت بگویید که فرصت طلبها آن روحانیونند. الآن در حبسهای انقلابی ما عده‌ای هستند از این معممین که در حبسند. عده‌ای هستند که نمی توانند سرشان را بالا بیاورند، در انزوا هستند. آنطور نیست که روحانیون بخواهند تحمیل بشوند به جامعه. شما زندگی روحانیون را امروز هم بروید تفتیش کنید، این مدرسه‌های ما را تفتیش کنید، خانه‌های روحانیون را - به استثنای بعضی - تفتیش کنید؛ ببینید که وضع اینطور است که اینها می‌خواهند که قدرت در دست بگیرند؟ اینها می‌خواهند همه کارها دست خودشان باشد؟ یا روحانیون می‌بینند آن چیزی که جامعه ما را به پیش راند و یک همچو قدرت عظیمی که احتمال اینکه بشود آن قدرت را از دست گرفت و سرکوب کرد آن با اسلام واقع شد. جوانهای ما اسلام در نظرشان بود. ابداً به مرگ اعتنا نمی‌کردند. جوانهای ما - من چه در نجف بودم و چه اینجا که آمدم و حالا هم همین طور است - می‌آیند به من می‌گویند که دعا کن من شهید بشوم. یک همچو تحول روحی از غیر اسلام نمی‌شود. روحانیون این را ادراک کردند که اسلام بود که توانست این قدرت را بشکند، و احکام اسلام است که می‌تواند این جامعه ما را مستقل و حفظ کند و آزاد. از این جهت قانون باید اسلامی باشد و قانون شناس هم باید اسلامی باشد.
لزوم نظارت روحانیون بر قانون
ما چنانچه فرض کنید اشخاصی که به آنها رأی می‌دهیم، یا مردم اشخاصی را که رأی می‌دهند در میان آنها روحانی زیاد است، برای این نگرانی است که چنانچه روحانیون نباشند شما را باز به غرب می‌کشند. قانون شما را غربی می‌کنند. همان مسائل سابق را برای شما پیش می‌آورند، از این جهت اینها باید نظارت کنند. اگر اینها نباشند و نظر نکنند باز مسائل سابق عود می‌کند.
روحانیون، عمر خود را صرف اسلام کرده‌اند
ما نمی‌خواهیم بگوییم که همه روحانیون ملائکة الله هستند، لکن آن قشری که‌