سخنرانی
زمان: 2 مرداد 1358 / 29 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: اتحاد دانشگاه و روحانیت - نقشه بزرگ دشمن: ایجاد جدایی و تفرقه
حضار: دانشجویان ایرانی مقیم امریکا و کانادا
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه و روحانیت، مغز متفکر جامعه
چند صد سال کوشش شد تا قشر جوانهای تحصیلکرده و دانشگاهی را از روحانیین جدا کنند و جدا کردند. آنها که نقشه بلعیدن ممالک شرق را کشیده‌اند از قدرتهایی که مخالف با مسیر آنهاست خائفند. و این قدرتها را با هر نحوی که ممکن است منحرف می‌کنند. آن دو قدرتی که مغز متفکر جامعه است دانشگاه است و روحانیین. آن دو قدرت را از هم جدا کردند، تا با نقشه‌های شیطانی آنها را مقابل هم قرار دادند و استفاده‌ها کردند. چنانچه بین همه اقشار، احزاب مختلفه و جبهه‌های مختلف رقابتهای مختلف ایجاد کردند که نگذارند یک جامعه واحد و توحیدی ایجاد بشود. مبادا جامعه توحیدی بتواند از مقاصد آنها جلو بگیرد.
دشمن در پی جدایی میان دانشگاه و روحانیت است
امروز که احساس کردند این مطلب را، عیناً مشاهده کرده‌اند که شکست آنها برای اجتماع اینها بوده - و برای این بود که وحدت کلمه پیدا کردند، و همه هم یک مسیر داشتند که آن مسیر اسلام بود - الآن هم در صددند که جامعه روحانیت را با شماها جدا کنند. این مقاله‌ای بود که این آقا خواند. اینها خیلی جوانهای خوبی هستند، و از آن‌ور دنیا هم آمده‌اند و اینجا هم می‌خواهند خدمت بکنند، و آنجا هم که هستند می‌خواهند خدمت بکنند، لکن تبلیغات موجب این شده است که یک همچو چیزی در یک همچو حالی ایشان بگویند و باز بین جامعه روحانیت و خودشان جدایی بیفتد، و آنهایی که‌