در خارج الآن شکست خورده و مکتبش دفن شده است، حالا تازه آمده است توی جوانهای ما و بچه‌های ما! تازه حالا اینجا. آنها کنارش زده‌اند، اینها گرفته‌اند او را! و نمی دانند اصلاً او چه می‌گوید، و نمی‌دانند که برنامه‌اش چی هست، و نمی‌دانند برنامه‌های اسلام چی هست. اصلاً نمی‌دانند اینها را و یک دسته‌هایی هم هستند که اینها می‌دانند، اما اجیرند؛ برای اینکه چنانچه اسلام آن طور که هست در خارج بیاید و عرضه بشود، کلاه آنها پس معرکه است؛ نمی‌توانند اجانب در اینجا حکومت کنند. از این جهت این یک دسته‌ای از اینها هم اجیر آنها هستند، برای همین که نگذارند یک مطلبی درست بشود، از آن جمله، آن نویسنده‌هایی بودند که اطراف شاه مخلوع بودند. این کتابها کتابهایی نیست که با قلم او باشد. او اهل قلم نبوده است و اهل فهم این چیزها نبوده، برای اینها می‌نوشتند. در سابق هم برای ناصرالدین شاه شعر می‌گفتند و می‌گفتند خودش گفته است! اینها هم حالا کتاب نوشتند و آنهایی که باید بنویسند و آنهایی که اجیرند از آن طرف، کتاب نوشتند و به اسم «اعلیحضرت» منتشر کردند.
هدف شوم غرب و غرب زدگان
اینها با قلمهای خودشان نخواستند که اسلام معلوم بشود چیست. و اینها دیگر یک دسته‌اند، البته اینها در اقلیت‌اند، اما مؤثرند. اینها یک دسته‌ای هستند که با علم به مطلب، برای انحراف اذهان، مطالب را می‌گویند، مطلع‌اند، نه اینکه نمی‌دانند، لکن اگر آنچه را می‌دانند بگویند، کلاه خودشان هم پس معرکه است! کلاه اربابها هم پس معرکه است. از این جهت، آنها هم نمی‌گذارند که بشود و در این مدتی که اینها رفت و آمدشان زیاد شده است در شرق، آن چیزی را که توفیق زیاد پیدا کرده‌اند تهی کردن جامعه ماست از محتوای خودش، در این توفیق پیدا کردند. بی جهت نیست که هر قصه‌ای پیش می‌آید راجع به - فرض کنید که - اطبا، راجع به سایر طبقات، هر قصه‌ای پیش می‌آید، قبله‌شان غرب است. آتاتورک - من گمان می‌کنم دیده باشم این مجسمه را - به من هم گفتند که اینکه ایستاده دستش را این طور کرده و یک مجسمه‌ای هست رو به غرب - یعنی همه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>