علما، پیشتازان مبارزه با مستکبرین
بیاییم سراغ این علمای به اصطلاح اینها «درباری». شما یادتان است - همسن من تقریباً هستید. می‌شناسم شما را از آن وقت - از وقتی که رضاخان آمد تا امروز چند مرتبه قیام شد؟ کی قیام کرد؟ از این طبقات دیگر، مردم، از روشنفکرش بگیر و از نمی‌دانم نویسنده‌اش بگیر و اینها، در این قیامهای بر ضد [حکومت‌] کی بود که قیام کرد؟ قیام آذربایجان را کی کرد؟ علمای آذربایجان. مرحوم آمیرزا صادق آقا؛ (1) مرحوم انگجی، (2) دیگران هم تَبَع. قیام اصفهان را کی کرد؟ مرحوم حاج آقا نور (3)) 751 (. دیدید که آمده‌اند علمای اسلام به اینجا و علمای بلاد هم جمع کردند، قیام بر ضد رضاخان. قیام خراسان را کی کرد؟ علمای خراسان. مرحوم یونس (4) و مرحوم آقازاده، (5) 0 و امثال اینها. بعد از او هم، یک قیام تنهایی آقای قمی (6) کرد که آمد به حضرت عبدالعظیم و ما هم حضرت عبدالعظیم بودیم و منتها این قیامها شد، و قدرت آن قدرتی بود که اینها را شکست داد. قیامها را شکستند. علمای آذربایجان را گرفتند و در یکی از این بلاد کردستان، سَقّز بود یا سُنْقُر، آنجا تبعیدشان کردند و بعدها - بعد از مدتها - اجازه دادند که مرحوم آمیرزا صادق آقا آمدند همین قم، و اینجا فوت کردند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>