علمای مشهد هم، همه آنها را گرفتند آوردند در تهران حبس کردند. مرحوم آقازاده یکی از علمایی بود که درجه یک آنجا بود. من خودم می‌دیدم که ایشان در گوشه یک جایی یک منزلی داشتند، این طور به خیابان بود، تنها آنجا نشسته بود؛ مأمورها هم مواظبش، کسی نمی‌توانست با ایشان تماس بگیرد، ایشان را هم می‌بردند در عدلیه آنجا محاکمه می‌کردند و اینطور در مجلس کی بود که می‌ایستاد در مقابل اینها؟ مدرّس بود. این علمای «درباری» که اینها می‌گویند عکس بودند. این پانزده - شانزده سال قیام، مال کی بود؟ مال همین آقایان بود. همین آخوندهای بلاد و اطراف، همینها بودند که اینها بر ضد آنها تبلیغ می‌کنند و الآن هم نمی‌خواهند که این رژیمی که اسلامی است باز اسم آخوند در آن باشد؛ الآن هم نمی‌خواهند! از اینها همچو می‌ترسند که مبادا این منافع نامشروعی که اینها می‌بردند و در خارج و در داخل برای خودشان این بساط را درست می‌کنند دست اینها بیفتد که وقتی در مجلس خبرگان می‌روند برایشان بودجه قرار می‌دهند، بگویند که ما عبایمان را رویمان می‌کشیم می‌خوابیم، بودجه می‌خواهیم چکار؟ این آخوند است که این را می‌گوید.
همین آخوندها هستند که شما می‌گویید که اینها کذا و کذا هستند که وقتی رفتند مجلس خبرگان و برایشان ده میلیون بودجه قرار دادند، اعتراض کردند که ما بودجه می‌خواهیم چه کنیم برایشان یک جایی را گرفته بودند، تختهایی گرفته بودند، ما تخت می‌خواهیم چه کنیم؟ ما هر کداممان بیاییم در مجلس، همین جا عبایمان را دوش می‌کشیم، همین جا هم می‌خوابیم. اینها نمی‌خواهند اینها را، اینها یک رژیمی را می‌خواهند، یک وضعی را می‌خواهند، که جیبهای اینها پُر بشود به قدری ت (1)) 161 (کنند که ندانند چه می‌کنند! سرمایه‌های اینجا را ببرند به خارج. ارز اینجا را الآن هم مشغول‌اند که ببرند به خارج، و برای خودشان آنجا تعیُّش (2) کنند. من در پاریس که بودم یکی از مطالبی که شنیدم که آنش که یادم ماند و تحفه بود یک کلمه‌اش بود؛ برای

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>