قدرتهای بزرگ پیروز شدید. این نظر خدای تبارک و تعالی و تأیید اسلام بود این نظر اسلام است که شما را متحول کرده است، و شما آرزوی شهادت می‌کنید. تا شما به این حال هستید - و امید است که همیشه باشید - پیروز هستید. خداوند با شماست. قرآن کریم پناه همه ماست. ما برای قرآن قیام می‌کنیم و کردیم، و پیروز خواهیم بود. شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید و حق پیروز است. شما برای اسلام قیام کردید و پشتیبان شما اسلام است و کسی که پشتیبان او قرآن و اسلام باشد پیروز است.
من سلامت همه شما و پیروزی شما را از خدای تبارک و تعالی خواستارم. این دسته اشرار که الآن مشغول شرارت هستند چیزی نیستند، اینها دفن خواهند شد. خداوند شما را بر اشرار غلبه دهد. من از شما و آقایانی که تشریف آورده اید تشکر می‌کنم. و به همه آقایانی که آمدند - چه از مشهد و چه از شمیران و از جاهای دیگر - به همه سلام می‌فرستم و من خدمتگزار همه هستم.