این است که قبله عبارت است از غرب! قبله‌شان [غرب است‌] رو به آنجا نماز می‌خوانند! این باید از اذهان بیرون برود. فکر کنید شماها که جوان هستید و می‌توانید و قدرت دارید در این مسئله. باید پافشاری کنید، فکر کنید، و ان شاء الله اصلاح کنید.
شرکت همه طبقات در سازندگی کشور
و من از این جهت خوشحالم که یک تحولاتی در این آخر، در این یکی دو سال آخر، و خصوصاً در این انقلاب، یک تحولات روحی پیدا شد در این محیط. از آن جمله این قضیه شرکت همه طبقات روشنفکر و دانشمند و طبیب در جهاد سازندگی سابقه ندارد. اینکه مثلاً خانمهایی که باید مشغول - فرض کنید - کارهای دیگری باشند وارد بشوند در جهاد سازندگی؛ بروند توی بیابانها گندم بچینند. این یک عملی است که، گرچه البته نه این خانمها و نه شما آقایان کار زیادی نمی‌توانید بکنید، برای اینکه قدرت این را ندارید، رعیتها می‌توانند این کارها را بکنند، اما این یک عملی است که قدرت می‌دهد به این کارگرها. وقتی کارگر دید که یک خانم شهری آمده است دارد برای او کار می‌کند، کارش چند برابر می‌شود؛ قدرتش چند برابر می‌شود. این را کم حساب نکنید. وقتی که آنجا بروید چند تا خوشه گندم را درو بکنید، آن رعیت که در یک روز مثلاً یک جریب زمین را درو می‌کرد فردا دو جریب زمین را [کار می‌کند.] قدرت پیدا می‌کند. می‌بیند که ارزش دارد، برای کار خودش ارزش قائل می‌شود. می‌بیند همه طبقات، کسانی که باید در مدارس مشغول تحصیل باشند، در مطبها باشند [حالا] آمده‌اند اینجا و مشغول گندم چیدنند و مشغول کار کردنند. این یک روحی به جامعه می‌دهد. این تحولات است که به آن امید است. این تحولات روحی که در ملت پیدا شده، و نظیرش هم زیاد است که من حالا دیگر وقت تشریحش را ندارم، این تحولات اسباب این می‌شود که یک وضع دیگری ما ان شاء الله پیدا بکنیم تغییر بکنید ان شاء الله.
ان شاء الله خداوند همه شما را موفق کند برای اینکه خودتان را از غرب جدا کنید، افکارتان را از غرب جدا کنید. و هم نسل آتی را جوری کنید که این غربزدگی را نداشته‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>