سخنرانی
زمان: 24 تیر 1358 / 20 شعبان 1399
مکان: قم
موضوع: مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی - توطئه گروهکها درطرح مسائل غیراصولی
حضار: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
مسائلی که شما حالا طرح کردید بسیاری‌اش را، یا اکثرش را، یا همه‌اش را، من می‌دانم؛ و مشکلات تحصیلی‌تان را هم می‌دانم؛ لکن من حالا احساس می‌کنم که این اجتماعاتی که در این چند روز اینجا می‌شود و مسائل غیر اصولی طرح می‌شود، دنبال یک توطئه‌ای است که این گروهها که می‌آیند توجه به آن ندارند. الآن ما بعض از مسائل اصولی داریم که اگر این مسائل توجه به آن نشود، از طرف همه قشرهای ملت - چه بانوان و چه آقایان - به آن توجه نشود، ما اصل مسائلمان و اصل استقلال مملکتمان ممکن است در خطر بیفتد.
تمام توجه باید به قانون اساسی و مجلس خبرگان باشد
ما امروز باید تمام توجه‌مان را به طرح قانون اساسی و انتخاب خبرگان منعطف کنیم. در قانون اساسی که طرح شده است کسانی که ذو رأی هستند رأی بدهند و انتقاد کنند، چیزی باید اضافه بشود، اضافه کنند، چیزی باید کسر بشود، کسر کنند، قیدی باید در آن اضافه بشود، شرطی باید اضافه بشود، اینها را بررسی کنند و بنویسند، و به مجلس سنا که الآن برای این کار مهیاست، تسلیم کنند.
ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان
و دنبال آن هم توجه کنند به اینکه سرنوشت مملکت ما و سرنوشت اسلام به این خبرگانی است، تعیین خبرگانی است که باید تعیین شوند. توجه بکنید به اینکه چه جور اشخاص باید تعیین بشوند؛ اشخاصی که متدین باشند؛ اشخاصی که اسلام را قابل انطباق‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>