حالا بدانند؛ نگویند اسلام مال تا 1400 سال پیش از این است و دیگر حالا به درد نمی خورد؛ چپی نباشند، راستی نباشند؛ امین باشند؛ و امثال ذلک. عالِم به اوضاع باشند؛ عالِم به اسلام باشند، اسلام شناس باشند. از این اشخاص تعیین کنید، تا اینکه بروند و مطالعه کنند در قانون اساسی، و این طرحی که داده شده است تصحیح کنند، و بعد آن وقت به آرای عمومی گذاشته بشود.
توطئه در طرح مسائل فرعی
الآن توجه به مسائل فرعی، که باید دنبال اساس مسائل طرح بشود، این الآن صلاح نیست. بلکه من در این چند روزی که صحبت قانون اساسی است اینها می‌بینم که اشخاص مختلف، گروه‌های مختلف، می‌آیند و شکایاتی دارند از همه اطراف؛ و بعد یک مسائل دیگری در روزنامه‌ها و در مجلات و اینها طرح می‌شود، که همه اینها به نظر من می‌آید که یک توطئه‌ای در کار باشد که بخواهند اذهان ملت را منحرف کنند و توجه‌شان را از قانون اساسی - که اساس است - منصرف کنند به جاهای دیگر - چه حق باشد و چه باطل - منصرف کنند به جاهای دیگر و آنها نتیجه بگیرند؛ و ماها مشغول بشویم به یک مسائل اختلافاتی که خودشان ایجاد می‌کنند. و یک مسائل جزئی و یک احتیاجات محلی، و ذهنمان از اصل قانون اساسی، از انتخاب خبرگان، و بعد هم از مجلس شورای ملی - که بعد باید تعیین بشود - و رئیس جمهور - که باید تعیین بشود - که اینها اساس مملکت هستند که اگر غفلت از اینها بشود، ممکن است که ما دوباره برگردیم به یک حالتی که امیدواریم برنگردیم.
بنابراین، من الآن از همه شماها، که مسائلتان هم صحیح است، حق است، از همه شما من خواهش می‌کنم که یک قدری صبر کنید در این امور و مهلت بدهید در این امور؛ و الآن تمام ذهنتان را، تمام قوایتان را، متوجه به این مسائل اصلی کنید.
ویژگیهای نمایندگان مجلس شورا
این مسائل اصلی اگر درست شد و ما یک مجلس شورای ملی داشتیم، نه مجلس‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>