که دائماً مشغول‌اند به اینکه اشکال بکنند و مجلس را مجلس درستی ندانند. و این [کسانی‌] که دائماً کتابچه می‌نویسند و گاهی مقاله می‌نویسند. و فردا هم که مجلس شورا را، ملت ما ان شاء الله با آزادی تمام، تمام اشخاص صحیح را، اشخاص اسلامی را، انتخاب می‌کنند، باز اینهایی که با اصل اسلام موافق نیستند و با اسلامی‌اش موافق نیستند باز مناقشه خواهند کرد. فردایش هم که مثلاً رئیس جمهور تعیین بشود، به آن هم اشکال خواهند کرد. همه اینها در این مشترک‌اند که نمی‌خواهند یک نهضت اسلامی به ثمر برسد، از اسلام می‌ترسند، اینها همه در این معنا مشترک‌اند.
هراس توطئه گران از اسلامیت نظام
شما دیدید که وقتی اعلام شد «جمهوری اسلامی»، صدا درآمد که‌ای وای، اسلامیش را می‌خواهید چه کنید! همین «جمهوری» نخیر، «جمهوری دمکراتیک». اینها از اسلامیش می‌ترسند. از جمهوریش نمی‌ترسند. خیلی جاها هست. از جمهوری دمکراتیکش هم نمی‌ترسند. دمکراسی غربی که واردات است. اینها از اسلامش می‌ترسند. حالا یا واقعاً اسلام را نشناخته‌اند و آن طوری که غربیها با نقشه‌های شیطانی خودشان اسلام را بد معرفی کرده‌اند، و مع الأسف بسیاری از جوانهای ما و غیر جوانها گول خورده‌اند، یا خودشان اشخاصی هستند که گول نخورده‌اند؛ جزء همان تیپی هستند که نقشه می‌کشند برای اینکه اسلام را کنار بگذارند.
امروز که یافتند که یک قدرتی هست در مملکت آن قدرت اسلام است، اینها آن را بِالعَیان یافتند یک مملکتی که با هیچ بر همه قدرتها غلبه کرد، منتها بین راه است، می‌خواهند نگذارند این قدرت به ثمر برسد. حالا دیگر بدتر از اول است؛ برای اینکه یک مار زخم خورده هستند. فهمیدند که یک قدرتی در ایران هست که با آن قدرت، ملت ایران می‌توانند ابَرقدرتها را کنار بزنند و قدرتهای شیطانی را عقب بزنند. حالا بیشتر در صدد این هستند که بشکنند. و لهذا ما همه‌مان الآن مسئولیت بزرگی به عهده‌مان است. من که طلبه‌ام اینجا مسئولیت دارم. شماها هم که مشغول به این فعالیت [هستید] خصوصاً