که من از مملکت اطلاع دارم، همه جهات را. گزارشهای کردستان هر روز برای من می‌آید. شما چه حرفهای نامربوطی است که می‌زنید و چه تبلیغات سوئی که می‌کنید و غرضمندانه فریاد می‌زنید.
خداوند همه‌تان را ان شاء الله اصلاح کند. و خداوند ان شاء الله این نهضت را به پیروزی برساند (1)؛ و اشخاصی که غرضمند هستند هدایتشان کند. خدای تبارک و تعالی و مسلمین را نصرت و اسلام را قوّت بدهد.