صحبت می‌کنند، چه منتشر می‌کنند که بنا دارند که تمام کردستان را بکوبند. این ارتش ایران که رفته آنجا برای اینکه جلوگیری کند از اینکه آنها دارند می‌کُشند و سر می‌بُرّند و اذیت می‌کنند، فوراً آنها دنبالش برمی‌‌دارند می‌نویسند که ما می‌خواهیم؛ یعنی دولت ایران می‌خواهد که کُردها را بکوبد. آن رفته که کُردها را حفظ بکند، اینها می‌گویند رفته کُردها را بکوبد.
امریکا، دشمن شماره یک ملت ایران
این اشخاصی که هی «فدایی خلق» خودشان را معرفی می‌کنند، من که در این چیزهایی که برای پشتیبانی از این جوانها بود که آنجا را گرفتند، به گوش من نخورد که اینها پشتیبانی کرده باشند. اگر اینها امریکایی نیستند، چطور پشتیبانی نکردند از اینها؟ اگر اینها مال شوروی هستند و خودشان، یا خیر، ملی هستند، آدمی که ملی است، با امریکا خوب دشمن است؛ همان طوری که همه ملت ما دشمن‌اند. همان طور که ملت همه ما دشمن شماره اول خودش را امروز امریکا می‌داند. برای اینکه دشمن شماره اول (1)) 402 (برده است امریکا نگه داشته است. آن وقت هم که آن بود، دشمن شماره یک ما آنها بودند. اینها اذناب آنها بودند. اینها کسانی بودند که مأموریت داشتند برای وطنشان؛ یعنی مأموریت داشتند که این وطن را نگذارند یک قدم جلو برود. مایی که و شمایی که و ملت ما که دشمن شماره یکش را امریکا می‌داند، و حالا هم که جوانها رفتند آنجا را گرفتند، دیدند که مرکز توطئه بوده آنجا، به گوش من نخورد که از این «فدائیان خلق» یک پشتیبانی از اینها شده باشد. از سایر گروهها به گوشم خورد. حالا شاید بوده، الآن من نشنیده باشم و لیکن شاید شماها شنیده باشید، به گوش من نخورد. اگر اینها یک چیزی برخلاف دولت بود، یا برخلاف اسلام بود، یک قضیه‌ای واقع شده بود، اینها حالا می‌دیدید که چقدر دامن به آن می‌زدند. یکی از نقشه‌ها همین است که همینها - همین الآن در آن منزل من موجود است، یعنی تقریباً می‌آورند برای من اینها را از طریقهایی -