همینهایی که با امضای «چریکهای فدایی خلق» است، همینها دارند هِی یک دروغهایی را منتشر می‌کنند که نگذارند این نهضت به [اهدافش‌] برسد. منتشر می‌کنند که خوب، در کردستان هیچ کاری نشد، هیچی، هیچی. شما الآن خواندید اینقدر کارها، در عین حالی که آنها نمی‌گذارند بشود، در عین حالی که اگر بخواهد یک کارهای اساسی‌تر بشود، محیط آرام لازم است. می‌شود با اینکه در یک شهری جنگ باشد، بعد یک دسته‌ای بروند اسفالت کنند؟ خوب، نمی‌شود این. الآن شما این قدر کارها را خواندید که در کردستان شده است و کردید شماها، جوانها - خدا حفظتان کند. اینها مع ذلک بدون اینکه یک حیایی داشته باشند، می‌گویند هیچ کاری نشده اصلش در آنجا. اصلاً همان قضیه‌ای بود که بوده.
تفاوت زندانیان سیاسی در رژیم شاه و جمهوری اسلامی
در یکی از نوشته‌هایشان نوشته‌اند که حبسهای سیاسی در زمان محمدرضا بوده است، لکن حالا همان طور است یا بیشتر، حبسی سیاسی. اینها فکر این را نکردند که آخر حبسی سیاسی که الآن شما اسمش را می‌گذارید، حبسیهای سیاسی بوده است که در زمان محمدرضا خان آن کارها را می‌کرده است؟ دزدها را شما؛ حبسی سیاسی حساب می‌کنید؟ آنهایی که بر ضد این مملکت و بر ضد این ملت قیام کرده بودند و آن همه خیانت کرده بودند، آنها را جزء رجال سیاسی شما حساب می‌کنید؟ نصیری جزء رجال سیاسی است؟ هویدا جزء رجال سیاسی است، یا جزء دزدها هستند اینها؟ شما چرا رجال سیاسی را بدنام می‌کنید به اینکه اینها را اسمشان را «رجال سیاسی» می‌گذارید؟ ساواکیها جزء رجال سیاسی هستند؟ آنی که الآن در حبس فعلی دادگاه‌های ما هست، همین ساواکیها هستند و همین خیانتکارها و همین اشخاصی که یا کشته‌اند یا امر به کشتن کرده‌اند و یا زجر کرده‌اند جوانهای ما را، آنطور کارها را با همه طبقات کردند. زمان رضا، محمدرضا کی حبس بود؟ چه طبقه‌ای حبس بودند؟ علما، دانشگاهیها، رجال ملی، اینها حبس بودند. حالا کی حبس است؟ ساواکیها. خوب، شما اگر ساواکی نیستید،