لانه فساد را گرفتند و در مقابل، اینکه آنها بدترین خلق خدا را و بدترین جانیهای (1) ما را گرفتند آنجا بردند و نگه داشتند و پذیرایی از او می‌کنند، و می‌خواهند معالجه‌اش بکنند، و با این بهانه‌های خلاف انسانی. امروز هم الآن توطئه هست، برای اینکه از حسن نیت جوانهای ما، از صفای سَریره (2) جوانهای ما استفاده سوء بکنند. فرض کنید بیخ گوش آنها بخوانند که خوب انگلیس هم مثل امریکا، چه فرقی می‌کند! بریزند آنجا را خراب کنند. خوب، عراق هم مثل آنجا، چه فرقی می‌کند، بریزند آنجا را هم بگیرند. فرانسه هم مثل آنها، که ما را معرفی بکنند که نه تنها قضیه روی موازین نیست، قضیه روی هرج و مرج است. اینها می‌خواهند ما را معرفی کنند که ما مملکتمان هرج و مرج و درهم و برهم و هر که هر کاری دلش می‌خواهد بکند، تا به دنیا بفهمانند به اینکه یک مملکتی است که محتاج به قَیم است. قَیمش هم کی است؟ آقای کارتر. خودش محتاج به قَیم است که این قدر آدمکشی نکند. اینها جنون سیاسی دارند. اینها جنون دارند که این قدر مردم را به کشتن می‌دهند و این قدر فساد می‌کنند، اینها مجنون‌اند. اینها باید بروند در تیمارستانها معالجه بشوند. مغزهای اینها باید معالجه بشود. اینها می‌خواهند معرفی کنند ملت ما را که یک ملت هرج و مرج طلب و یک ملتی هستند که وحشی و چه. یکی از [اینها] - الآن یادم نیست که کی بود که - نقل کردند از او، که ما ایستاده بودیم در آنجا، در یکی از جاهایی که تظاهرات ایرانیها بود. آن وقت که زمان محمدرضا بود. یک امریکایی هم گفت پیش من ایستاده [بود]. گفت: ببین این وحشیها را. گفته بود: من به او گفتم، اینها وحشی‌اند که دارند حق خودشان را می‌گیرند؟ اینها می‌خواهند ما را اینطوری [بیرون کنند]. ما آن وقت هم که یک کلمه حقی می‌گوییم، اینها ما را به وحشیگری مُنْتَسب می‌کنند.
توطئه بزرگ دشمن؛ ایجاد یأس از انقلاب
جوانهای ما ملتفت باشند، توجه داشته باشند که هرکس هر چه می‌گوید باور نکنند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>