یکی از چیزهای بزرگی که اینها دارند، این است که سمپاشی کنند، به طوری که ما را از این انقلاب مأیوس کنند. این یکی از کارهای بزرگ اینهاست که می‌خواهند بکنند که از این انقلاب ملت ما مأیوس بشوند، و بگویند خوب کاری انجام نگرفته. اگر کارهای دست اول است، که عرض کردم همه‌اش انجام گرفته است. کارهای دست دوم هم چیزی است که مشغول انجامش هستند. همین در دولت آقای بازرگان چقدر کارها انجام گرفته، چقدر خانه سازی شده، و بی‌انصافها می‌گویند، یک خانه ساخته نشده. در این جهاد سازندگی چقدر خدمت کرد این ملت به این ملت خودش، و به این اشخاصی که مشغول کشت و زرع بودند؟ چقدر شما الآن خدمتها را شمردید که رفتید همه جا هر چه نابسامانی بوده درستش کردید؟ اینها باز می‌گویند هیچی نشده. از آن طرف خودشان فعالیت می‌کنند که چیزی نشود.
این اشخاصی که خودشان را معرفی می‌کنند که ما «فدایی خلق» هستیم، با یک کبریت آتش می‌زنند حاصل عمرِ چندین نفر کشاورز را که این خرمن را تهیه کرده است. این «فدایی خلق» یک کبریت می‌زند این را، آتشش می‌زند. این «فدایی خلق» یک تفنگ می‌زند، آن لوله نفت را سوراخ می‌کند که حاصل زحمت این ملت از بین برود. اینها و امریکا اگر کار می‌کند اینطوری کار می‌کند. امریکا، نظامی اینجا نمی‌فرستد. امریکا، بدتر از نظامی اینجا می‌فرستد. اینها بدتر از نظامی‌اند. انسان با نظامی حال خودش را می‌داند. نظامی می‌آید جلو، ما هم می‌رویم جلو. نظامی امریکا اگر بیاید اینجا، ما هم می‌رویم جلو. من هم می‌روم جلو. همه شما می‌آئید جلو. نظامی نمی‌فرستد او، خاطرجمع باشید. از این امریکا هیچ نترسید، از این توطئه‌هایش بترسید. اینها را هم باید خنثی کنید. این هم خود شما جوانها باید در دانشگاه که هستید، اگر آمدند توی دانشگاه خواستند اخلال بکنند، جلوشان را بگیرید. در کارخانه‌ها هستید، اگر آمدند آنجا جلوشان را بگیرید. در جهاد سازندگی هستید، اگر آمدند آنجا خواستند اخلال کنند جلوشان را بگیرید. هر جا هستید جلوشان را بگیرید. نگذارید اینها رشد پیدا بکنند. اینها الآن نوکر شماره یک آن کسی هستند که ما [او را] دشمن شماره یک حساب می‌کنیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>