کشورگشایی بکند، مثل مثلاً آقای کارتر که می‌خواهند کشورگشایی بکنند، اسلام هم این است، خیر اصلاً مطرح نیست پیش اسلام کشورگشایی. اسلام می‌خواهد انسان درست کند. می‌بیند که انسانها هدر دارند می‌روند ممالک دیگر دارند انسانها را هدر می‌دهند. و این مکتب است که انسان درست می‌کند. انسان را به صراط مستقیم می‌برد.
هدف انبیا، آزادی انسان‌ها
نه [تنها] اسلام، هر نبی‌ای در عالم که آمده برای این آمده است که انسانها را نجات بدهد از شرّ این طاغوتها. حضرت موسی یک نفر شبان بود و - عرض می‌کنم - از این طبقه مستضعفین بود از همین طبقه بود و قیام کرد و همین طبقه مستضعفین را شوراند بر فرعون و فرعون را از بین بردش. پیغمبر هم از همین مستضعفین، [از] اشخاصی بود که اینها را کوچک می‌شمردند. از همین جمعیت بود. ایشان هم قیام کرد و همین مستضعفین را، همین درجه سه به اصطلاح، اینها را که درجه اول هستند، اینها را دور خودش جمع کرد و به آنها تعلیم کرد و فهماند که قضیه چیست. همینها قیام کردند و اول جزیرة العرب را از این طاغیها پاک کردند و بعد هم آمدند سراغ رم و سراغ ایران و آنها را هم شکست دادند. نمی‌خواستند که ایران بگیرند. می‌خواستند افراد را نجات بدهند از شیاطین انسی و از شیاطین جنی. اصلاً بنابراین بود. پیغمبر غصه می‌خورد برای اینکه مسلمان نمی‌شوند اینها. در قرآن هست که تو مثل اینکه مثلاً جانت را می‌خواهی - قریب به این مضمون - از دست بدهی که اینها مسلمان نمی‌شوند. غصه می‌خورد برای مردم (1). علاقه داشت به مردم. علاقه به بشر داشت. می‌خواست بشر را نجات بدهد. نمی‌خواست که بشر راهی برود که فاسد بشود و فاسد کند همه را.
انسان دوستی کارتر!
ملت ما هم الآن که ایستاده می‌خواهد خودش را نجات بدهد. بعد هم قدم قدم دیگران را ان شاء الله نجات بدهد. و باورشان نمی‌آید اینها که ممکن است جمعیتی هم‌