وابستگیش به خارج از زمان پدرش. این وابستگی که این داشت بسیار زیادتر بود از آن وابستگیهایی که او داشت. آن هم وابسته بود، اما نه به اندازه این.
اسلام و اتحاد، دو عامل پیروزی
و آنی که برای ما همه چیز را آورد، این دو مطلب بود: اسلام، وحدت کلمه.
مع الأسف بعد از اینکه این انقلاب این قدم اول را برداشت و پیروز شد و این سد را شکست، این اشخاصی که آن وقت هم مخالف بودند، لکن حرف نمی‌زدند و آن اشخاصی که تحت تأثیر تبلیغات سوء غربیها و اینها واقع شدند، اینها شروع کردند یک جبهه‌ها درست کردن؛ جبهه‌های مختلف، در صورتی که صلاح نبود. صلاح این بود که جبهه‌ها همه با هم باشند، تا اینکه ما این مسئله را وقتی به آخر رساندیم، آن وقت هر جبهه‌ای دلش بخواهد علی‌ حدّه، هر حزبی بخواهد علی‌ حدّه، هر [گروهی‌] علی‌ حدّه.
اما به این زودی که ما [هنوز] در بین راه هستیم، بیاییم متفرق بشویم، این صحیح نبوده است. لکن خوب، شده است. و دنباله این مسائل که از آن وحدت کلمه دست برداشتند و آن وحدت مقصد که عبارت از اسلام بود. باز یک مقداری دست برداشته شد. یک عده‌ای دست برداشتند. دنبال آن این فجایعی بود که یکی بعد از دیگری [پی درپی‌] واقع شد، غائله کردستان، غائله آذربایجان، که الآن ما در آن وارد هستیم.
غائله آفرینی‌های امریکا
این غائله آذربایجان و غائله کردستان، یک چیزی نیست که ملت آذربایجان و ملت کردستان بخواهند، یک مسئله تحمیلی است. و از سابق امر دیکته شده. توطئه شده. این مسائل پیش می‌آید، همچو که در کردستان مطلبی پیش می‌آید. اشخاص از همه ایران مجتمع می‌شوند آنجا. اینهایی که توطئه‌گر هستند، از همه ایران جمع می‌شوند آنجا. آن وقت با اینکه ملت کردستان، همه، هرکس با ما ملاقات کرده، کاغذها نوشته، آنها «جمهوری اسلامی» را می‌خواهند و نه تجزیه می‌خواهند، و نه چیزهای دیگری. البته مطالبی دارد همه ایران .... همانطوری که برای همه ایران است. برای همه است. این