مسائلی نیست. ملت کرد نمی‌خواهد که این مسائل واقع بشود و جنگ بشود. هیچ ملتی نمی‌خواهد جنگ بشود. خوب، انسان می‌خواهد که خونریزی نشود، می‌خواهد که آرام باشد منطقه‌ای که بخواهد زندگی در آن بکند. لکن توطئه هست در کار. یعنی آنهایی که استفاده سرشار از این مملکت می‌بردند و الآن هم طمعشان به این مملکت هست، آنها هستند که اسباب دست قرار دادند اشخاص را و گروهها را. و اشخاص و گروهها بعضیشان غفلتاً و بعضیشان هم عملاً از آنها تبعیت می‌کنند و غائله بار می‌آورند.
می‌خواهند غائله درست کنند. منتها بعضی جاها موفق نمی‌شوند به درست کردن و بعضی جاها موفق می‌شوند. همین در قم بنا داشتند که یک غائله درست کنند، منتها موفق نشدند [غائله‌ای ایجاد کنند] که ریشه‌دار بشود برای اینکه قم به آن وضع نبود.
الآن در آذربایجان، شما گمان نکنید که ملت آذربایجان از اسلام رویش را برگردانده. آنها همیشه توجه به اسلام داشتند. همیشه متوجه به مصالح کشور بودند.
همیشه پیشقدم بوده است آذربایجان. همیشه خون جوانانشان را داده‌اند برای اسلام. این جور نیست که حالا گفته بشود که نه دیگر آذربایجانی دیگر کاری به اسلام ندارد؛ پشت کرده به اسلام، و دولت اسلام را دارد می‌شکند. آذربایجانی رفته است و تلویزیون را گرفته است. رفته است و استاندار را بیرون کرده است. این کارهایی است که مسلمان نمی‌کند. این کارهایی است که اشخاصی می‌کنند که توطئه گرند و از امریکا دستور می‌گیرند یا از جاهای دیگر دستور می‌گیرند. ملت آذربایجان همچو کاری نمی‌خواهد، نمی‌کند. و لهذا آنها فریاد می‌کنند، که ما اسلام را می‌خواهیم.
هشدار به اقوام مختلف ایران
ما احتمال این معنا را که ملت آذربایجان یک همچو کاری بکند، آن هم نسبت بدهند به یک کسی که خودش می‌گوید دروغ است این حرفها (1). در رادیوهایشان بخوانند به اینکه لشکر هم به ما پیوست! قوای انتظامی به ما پیوست! این مسئله، همان مسائلی است‌