نظرش نمی‌آمد که یک قدرت دیگری هم هست در مقابل سرنیزه و در مقابل مسلسل.
یک قدرت دیگری هم هست. و این بیماری اسباب این شد که آن مشغول شد به آن جنایات. روی همان زمینه که قدرتی غیر از خودش نمی‌دید، و منتهی شد به اینکه دیدید و دیدیم. ایشان هم (1) همان بیماری را یک قدر بیشتر دارد. برای اینکه هرچه قدرت زیادتر باشد این بیماری در آن زیادتر است.
شکست‌های پیاپی امریکا
در شکست شاه، امریکا - یعنی دولت امریکا، ما هر وقت از امریکا صحبت بکنیم یا از جای دیگری، مگر اینکه اسم ببریم، ملتشان مراد نیست. ما با ملتها هیچ مقابله‌ای نداریم.
ملتها هم با ما مقابله‌ای ندارند - در شکست محمدرضا [امریکا] یک شکست اقتصادی خورد و یک قدری هم شکست سیاسی. و هرچه هم کوشش کرد آقای کارتر برای اینکه محمدرضا را نگه دارد، و اخیراً هم کراراً پیش ما می‌فرستاد که مثلاً ایشان باشد و فلان، و بعد هم بختیار را می‌خواست نگه دارد، ولی نتوانست و شکست خورد. آن یک شکست بود. گر چه بزرگ بود لکن در مقابل این شکست دوم که خواهد خورد کوچک است.
پناه دادن یک نفری که مجرم است و قریب سی و چند سال مجرم بوده است و سی و پنج میلیون جمعیت ما به مجرمیت او شهادت می‌دهند. - یک عده‌ای ممکن است که بدانند و شهادت ندهند - لکن سی و پنج میلیون جمعیت می‌دانند، و صدها میلیون جمعیت سایر ممالک دنیا می‌دانند که این [شاه‌] آدمی مجرم بود. آدمی ستمکار بود، جنایتکار بود. و این ملت را آن قدر در جنایت کشید و این ملت را آن قدر محروم کرد و آن قدر حبس و تبعید و کشتار کرد. پناه دادن این [شاه‌] خودش یک شکست سیاسی است در دنیا. لکن بیماری که آقای کارتر به آن مبتلا هست این را بفهمد و باقی گذاشتن این اشخاصی که جاسوس هستند و در این لانه جاسوسی هستند و این مجرم ملت ما را به ملت ما برنگرداندن، این هم شکستی است که از این شکست دومی بالاتر است. برای اینکه اگر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>