بگوید ما حصار اقتصادی دور ایران می‌کشیم به اقتصاد ایران ضرر می‌زنیم، ملت او برای او دست می‌زنند. و بعد هم چنین می‌شود که رئیس جمهور بشود. لکن فهمید این معنا را که الآن یک قشر بزرگی از ملت که سیاهپوستها بودند از او جدا شدند. پانصد نفر از ملاها، روحانیون مسیحی سیاهپوست برخلاف او [تظاهرات‌] کردند. و برای ایران تظاهر کردند و بعد هم دیگران خواهند کرد. جز آنی که آنها را [از] جهان می‌داند؛ بله آن عده. اگر جهان عبارت از آن عده‌ای است که رفیق و دوست آقای کارتر هستند، تمام جهان با اوست ....
جهان بر ضد امریکا
و اما اگر جهان آنی است که هست و به دوش مستضعفین است، جهان عبارت از مستضعفین هستند. اگر جهان عبارت از آن واقعیتی است که هست، که مستضعفین هستند که جهان را اداره می‌کنند، و این مستکبرین جز فساد ایجاد نمی‌کنند چیز دیگر. جهان اگر آن هست آن جهان با شما موافق نیست. آن جهان موافق نیست که یک رئیس جمهور که ادعا می‌کند که من طرفدار حقوق بشر هستم، آن قدر بشر را به تباهی بکشد و آن قدر بکشد. یک کسی که دعوی این را می‌کند که من حقوق بشر را حفظ می‌کنم از او نمی‌پذیرند. تویی که می‌گویی من حقوق بشر را حفظ می‌کنم، ایران بشر هستند. ایرانیها بشر هستند. چه شد که در حکومت شما این چند سال و در حکومت اسلاف شما پنجاه سال، این ملت این همه زجر دیدند و نه شما و نه اسلاف شما که مدعی این هستید که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، و نه مجلسهایی که تأسیس کردید [صدا به اعتراض بلند نکردید] شما [حتی‌] برای اینکه ما را بازی بدهید هیچیک کلمه‌ای نگفتید که چرا محمدرضا این کارها را می‌کند، بلکه طرفداری کردید از او. بلکه کوشش کردید که باقی بماند او. مضحک این بود که در آن وقتی که شدت خفقان در ایران بود، کارتر می‌گفت که آزادی زیاد به ایران دادند، از این جهت این صداها درآمده! مردم فریاد که می‌زنند،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>