می‌گویند آزادی می‌خواهیم، چون آزادیشان زیاد است! اینها تُخَمه (1) کردند از آزادی! این روی همان بیماری است که اینها دارند.
جاسوس یا دیپلمات؟
ایشان گمان نکند که ما یک قدم عقب برویم راجع به این مسئله‌ای که داریم، و این چیزی [است‌] که حق ماست در دنیا. همه دنیا می‌دانند، در همه قوانین بین المللی است که مجرم باید برگردد در همان محلی که جرم کرده است و در آنجا محاکمه بشود. ما این مجرم را از او می‌خواهیم که در اینجا محاکمه بشود. بله، اگر مجرم ما را برگرداندند، این خانه را هم که ما می‌بندیم، خانه جاسوسی اینجا دیگر قابل این نیست که یک سفارتخانه‌ای بشود، مگر این بساط جاسوسی به هم بخورد و بخواهند یک سفارتخانه باشد، نه یک محل جاسوسی. ممکن است، آن هم نه مسلم. ممکن است اگر او را برگرداندند و این لانه جاسوسی را به هم زدند، روابطی که برای ما نفع دارد محفوظ باشد. و مادامی که آن شخص در آنجا هست ما روابطمان را قطع نمی‌کنیم، از باب اینکه باید اینها را حفظشان کنیم. اینهایی که الآن پیش ما هستند، اینها جاسوس هستند، نه دیپلمات. معلوم شد که ایشان باز با آن دیدی که دارند، روی آن بیماری روانی که دارند و امثال اینها دارند، جاسوسها را هم جزو دیپلماتها می‌دانند.
هشدار به زورمداران حاکم
اینها باید خودشان را عوض کنند. این سران کشورهایی که با ملتهایشان آن‌طور رفتار می‌کنند، با مستضعفین جهان آن‌طور رفتار می‌کنند، اینها باید افکارشان را عوض بکنند.
این افکار دیگر در دنیا خریدار ندارد. این مال یک زمانی بود که آن وقت باز مردم بیدار نشده بودند. مردم در همه جا الآن چشم و گوششان را باز کرده‌اند. ما می‌بینیم که در ظرف این چند سال، و خصوصاً این دو سال آخر، کشور ما تحول در آن پیدا شده، یعنی افراد یک افراد دیگر شدند. افراد همان هستند، لکن افکارشان یک افکار دیگر شده، عوض‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>