در تهران خانها نمی‌توانستند کاری بکنند، اما در شهرهای دیگر و در دهات و در اینطور چیزها این خان خانی بود، و همان اشراف و همان خانها مردم را می‌بردند به آن کسی که نظرشان بود رأی می‌دادند. شما امسال سال اولتان است که دارید یک مجلس اسلامی روی خواست ملت می‌بینید. در تمام ایران اگر هم یک چیزی باشد قضیه این نبوده که به زور آوردند رأی دادند؛ قضیه این است که یک تقلبی کردند یا یک انحرافی حاصل شده، آن هم آن مقداری است که دیده‌اند چیز ناچیزی بوده. اینطور آزاد مردم بروند و آنطور زن و مرد، بچه و بزرگ، آنهایی که می‌توانستند رأی بدهند، آزاد بروند آنجا رأی خودشان را بریزند. خوب، شما تهران را دیدید، قم را دیدید، بعضی جاها هم دیدید، باز آنجا شنیدید. اینها نمی‌خواهند که یک همچو مجلسی که مال ملت است و مال اسلام است و افرادش به حسب غالب، اسلامی هستند، الّا آنجاهایی که قالب زده‌اند، نمی‌توانند ببینند این را. اینها نمی‌توانند ببینند که دانشگاهی و روحانی زیر یک سقف جمع شدند، با هم مخلوطند.
تلاش وابستگان برای ضربه زدن به نظام اسلامی
من تنبه به شما می‌دهم که اینها مشغولند که شما را از هم جدا کنند. شما الآن یک نهال کوچکی هستید که تازه، این ارتباطتان تازه رس است. باز شروع شده است الآن، نرسیده به جایی، و شما همه در هدف آنها واقع هستید که نگذارند، نگذارند در دانشگاه یک کار مثبتی انجام بگیرد، اگر شد با تفنگ و با سنگرگیری و اگر این نشد، با شیطنت. آن چه دستی است که در دیوارهای دانشگاه آن شعارها را می‌نویسد؟ آن چه می‌خواهد بکند؟
آنکه جمع می‌کند جمعیت را، و برخلاف اسلام چیز می‌گوید، چه نظری اینها دارند؟
اینها واقعاً اشخاصی هستند که می‌بینند دانشگاه و روحانیون مضر به ملت هستند، و چون اینها ضرر برای ملت دارند، می‌خواهند اینها را از بین ببرند. خوب، همین طایفه‌ای هستند که روبه روی این ملت تفنگ می‌کشند و اسلحه دارند، و الآن هم اسلحه‌هایشان در محلهایی هست برای یکوقتی که فرصت پیدا بکنند. همینهایی هستند که می‌خواهند