پرده است که شماها را حرکت بدهد به اینطور حرکتها. و اثبات کند که ایران قابل این نیست که خودش مستقل باشد. هرج و مرج باشد. الآن یک هرج و مرجی است در سرتاسر ایران. انسان می‌بیند هرج و مرج است. خوب چرا باید اینطور باشد. چرا شما باید بیدار نشوید. چرا جوانهای ما باید سر عقل نیایند؟ امروزی که ما با یک مملکتی، با یک قدرت بزرگی مواجه هستیم، باید در هر شهر شماها بریزید به جان هم. به اسم ارتجاع عُلماتان را بکوبید؟! به اسم نمی‌دانم چه، باغات مردم را تصرف کنید؟! خانه‌های مردم را بروید بگیرید؟! زن و بچه مردم را از خانه‌شان بیرون کنید؟! آخر این چه وضعی است که شماها دارید؟ چرا باید شماها به احکام اسلام متعهد نباشید. این اسلام بود که شما را تا اینجا رساند. این اسلام بود که محمدرضا را از خانه‌های شما بیرون کرد. از مملکت شما بیرون کرد. حالا برخلاف موازین اسلام پشت به اسلام دارید می‌کنید. و خدا می‌داند که اگر پشت به اسلام کنید، همچو سیلی به شما می‌زند که تا ابد بیدار نشوید. یک قدری به خود بیایید. یک قدری برگردید به احکام اسلام. ما انقلاب کردیم هرچه دلمان می‌خواهد بکنیم؟! ما انقلاب کردیم، دیگر گوش نمی‌دهیم. نه به دولت گوش می‌دهیم و نه به ملّا گوش می‌دهیم و نه به هیچ کس؟! چون انقلاب کردیم، انقلاب از اسلام است نه از اسلام به غیراسلام؟! مگر شما از اسلام به غیراسلام انقلاب کردید که حالا هر کاری می‌خواهید بکنید؟ شما از غیراسلام به اسلام انقلاب کردید، رژیم اسلامی پیش بیاورید.
گردن بنهید به رژیم اسلامی.
معنای واقعی نظام توحیدی
در ارتش می‌روید می‌بینید که شوراها درست کردند و یک ارتش توحیدی، ارتش توحیدی، آن هم توحید اصلاً نمی‌داند مردکه یعنی چه. یک کسی، یک کمونیستی آمده بیخ گوشش این را گفته، ترویج کرده. ارتش توحیدی یعنی دیگر یک ارتشی که هیچ نظام نداشته باشد. هیچ نظمی نداشته باشد. هیچ بالا و پایین نداشته باشد. این معنایش این است که ارتش نمی‌خواهیم. مسئله نظام توحیدی معنایش این است که همه‌شان دنبال‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>