مراقب هستند که یک [بهانه‌ای‌] پیدا بکنند از یک گروهی، از گروه‌های اسلامی و این را زیادش کنند، و کم کم برسانند به اینکه خوب، این رژیم هم رژیم طاغوتی است مثل آن رژیم. همین امروز صبح من در یک مجله‌ای که مربوط به بختیار بود اینجا آورده بودند من دیدم. دیدم که ایشان همین را می‌گوید که این رژیم هم یک رژیم طاغوتی است و مشغول چپاولگری و مشغول کذا هستند. و در یکی از نوشته‌ها هم بود که الآن در ایران بعضی جاها حکومت نظامی است، برای اینکه مردم از این رژیم برگشتند و حالا دارند با فشار و زور و با [اسلحه‌] مردم را دارند رام می‌کنند. خوب، اینها چیزهایی است که در خارج ایران اینها منعکس می‌کنند. حالا که چیزی دستشان نیست اینطور می‌گویند. اگر یکوقت یک بهانه‌ای دستشان بیاید که ما آنطور که باید عمل کنیم عمل نکنیم، این بهانه اسباب این می‌شود که آن قلمهایی که می‌خواهند بشکنند این نهضت را و نمی‌توانند ببینند که یک رژیم اسلامی در کار هست، آنها مشغول فعالیت می‌شوند و آلوده می‌کنند این نهضت را. ما باید این مکتب خودمان را حفظش بکنیم. یعنی الآن مکتب اسلام دست ماها و شماست و این مکتب باید محفوظ باشد. ماها کاری نکنیم که به مکتبمان ایراد بگیرند و آنهایی که می‌خواهند ایراد بگیرند به مکتب ایراد می‌گیرند، برای اینکه با مکتب بدند. یک مکتبی که می‌بینند این قابل دوام است، وقتی هرج ومرج بود و مکتبی تو کار نبود، آن چیزی نبود، اما اینها یک مسئله مکتبی دارند، می‌بینند هست و قابل دوام، به مکتب ایراد می‌گیرند. و ما موظفیم که این مکتب را حفظش کنیم که اگر حفظش نکنیم آسیب برمی‌دارد. باید کاری بکنیم که آسیب برندارد و آن کار این است که اگر چنانچه در هر جا هستیم به وظایفی که آنجا هست عمل کنیم. اگر یک کشوری همه اشخاصی که در آن هستند وظیفه شناس بودند و به آن وظیفه و کاری که به او محول است، خوب انجام بدهد، آن کشور زود اصلاح می‌شود. اگر ارتش افرادش وظیفه شناس باشند، یعنی بدانند که این وظیفه این است، خصوصاً حالا که برای اسلام است، وظیفه اسلامی این است، و اگر ژاندارمری هم همین‌طور و پاسدارها هم همین‌طور، پاسبانها هم همین‌طور، این زود اصلاح می‌شود، و اگر چنانچه خدای نخواسته زیر بار وظیفه نخواهند بروند،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>