موافق است، مصیبت بسیار زیاد است؛ برای اینکه طرحشان پیاده شد و اگر بازاری تهران و قم با این موافق نیستند، چطور صحبتی نکردند. این همان طرحی است که انگلستان از دویست سال پیش از این یا بیشتر طرح ریزی کردند که جدا کنند روحانیت را از سیاست، جدا کنند روحانیین را از مردمی که می‌خواهند فعالانه کار بکنند برای اسلام؛ اینها بروند همان توی مسجدها بنشینند و دعا بکنند، آنها هم هرکاری دلشان می‌خواست بکنند و هر چپاولگری و هر سلطه جویی که می‌خواستند بکنند.
در عرض پنجاه سال، که روحانیین را عقب زده بودند و هرچه هم جدّیت می‌کردند نمی‌توانستند که کاری انجام بدهند - از باب اینکه مردم را از روحانیون کنار زده بودند - در عرض پنجاه سال، همه حیثیت شما را به باد فنا دادند و اسلام را به آنجا رساندند که برای اینکه اسلام پیروز شده است، بر ایران، گریه کردند و حرف زدند و در شعرهایشان فحش دادند و همه الواطیها را کردند. همه داراییهای شما را به چپاول برده‌اند؛ برای اینکه یک کسی نبود بگوید چرا؟
این روشنفکرهایی که الآن دارند می‌گویند و مع الأسف، بینشان بعضی متدیّنین هم هست که بازی خورده‌اند و غربزده‌اند می‌گویند که روحانیون باید بروند سراغ کار خودشان و ملت را بگذارند، سیاست را بگذارند برای ما. شما سیاست را پنجاه سال داشتید و هیچ غلطی نکردید. شما کجا یک کار مثبتی توانستید انجام بدهید؟! هر کدامتان که ملّی بودید یا - فرض کنید - متدیّن بودید، تا صدایتان درمی‌آمد، توی سرتان می‌زدند.
چه بود که این ملت را غلبه داد بر همه؟ آن چه گروهی بودند که نقش بزرگتر از همه را در این جنبش داشتند؟ شما با همه این جنبشها، آن وقتها مخالفت می‌کردید. شما را من می‌شناسم، نمی‌خواهم اسمتان را، هی ببرم. سرجایتان بنشینید! آدم بشوید!
ناتوانی قدرتها از مقابله با ملت متحد
در این راهپیمایی، که روز تاسوعا و عاشورا می‌شود، باید توجه بکنید دو نکته را من بگویم: یکی اینکه راهپیمایی، عزاداری را از شما نگیرد. عزاداری کنید و با عزاداری راه‌