قدم می‌آیند جلو سنگر می‌گیرند، بعد می‌روند سراغ یکی دیگر. حالا یک روحانی، دو روحانی را بکوبند. دیروز کسی به من گفت - پریروز یا دیروز که - یک کسی می‌گوید که اینکه در رادیو می‌بینید که مردم چیز جمع می‌کنند، مردم جمع می‌کنند می‌دهند، اینها را این آخوندها می‌خورند، اصلاً نمی‌فرستند به آنها. اینها می‌خواهند یک قدم یک قدم پیش ببرند. حالا فرض کنید روحانی را، فردا دانشگاهی، پس فردا دولت را در تظاهراتشان. به دولت هم تعرُّض بوده، ناشیگری کردند. اینها می‌خواهند که آنهایی که برای اسلام دارند خدمت می‌کنند، اینها را یکی یکی خلع سلاح کنند، بعد بماند یک اشخاصی که هیچ کاری به این کارها ندارند. و دخالتی در امور ندارند، و اگر عالَم را آب ببرد آنها را خواب می‌برد. اینها نقشه صحیح پیش خودشان درست کرده‌اند از زمانهای سابق برای حالا، و حالا بدتر دیدند. حالا از اسلام به حسب خارج دیدند چه جوری شد. دیدند که اسلام همه قدرتمندها را از بین برد و بیرون کرد. وقتی دیدند اسلام یک همچو کاره‌ای است، با اسلام اینها مخالفت می‌خواهند بکنند.
من این نصیحتی که می‌کنم، برای شماست و برای نسلهای آینده که بدانند این را که هر وقت یک قلم فاسدی خواست مطلق روحانیت را از بین ببرد، یا به یک صورتی منزوی کند، یا روحانی که در بین ملت مؤثر است، او را خواست که منعزل کند، این روی آن نقشه دارد عمل می‌کند. روی نقشه‌ای که داشتند و دارند و خواهند داشت. وهمه ما باید بیدار باشیم. توجه داشته باشیم که این‌طور نشود که یک وقت ما را متشتّت کنند باز. و ماها را رو به هم قرار بدهند. و یک دسته‌ای از آن طرف و یک دسته‌ای از این طرف و یک دسته‌ای از آن طرف فریاد کنند. و یک دسته از این طرف فریاد کنند. ماها را مقابل هم قرار بدهند و نتیجه را آنها بگیرند.
نابود کردن اسلام با نام اسلام
من به همه ملت این سفارش را می‌کنم. به همه ملتهایی که در دنیا هستند سفارش می‌کنم. به همه ملتهایی که در آتیه خواهند آمد سفارش می‌کنم، که اساس این است که اسلام مخالف با مقاصدشان است. و اسلام باید یا نباشد یا چنانچه یک صورتی باشد به‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>