ایجاد نخواهد شد، و چنانچه خدای نخواسته این مدارس هم یک وضع دیگری دارند و به اسم مدارس هستند، آن هم ملت ما تحمل نمی‌کند و ما نمی‌توانیم تحمل کنیم.
سکوت پاپ و دنیای مسیحیت در قبال ظلمها و جنایات
و من باید این مطلب را برای آقای پاپ به وسیله شما پیام بدهم که شما آیا از اوضاع این امریکا و این اشخاصی که خودشان را منتسب کرده‌اند به مسیحیت بی‌اطلاع هستید، یا اینکه مطلع هستید و بدون اینکه توجهی به آن بکنید از آن می‌گذرید؟ آیا شما مطلع هستید که ما پنجاه سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستی‌مان به باد رفت؟ شما توجه دارید به اینکه کشور ما در تحت سلطه‌ای که توسط رضاخان، انگلیسها به ما تحمیل کردند، و توسط محمدرضا که انگلیسها و امریکایی‌ها و شوروی‌ها به ما تحمیل کردند، اینها چه کردند با مملکت ما، با کشور ما؟ شما آیا داد مظلومها را هیچ وقت بنایتان هست که گوش کنید؟ یا همان فریاد ظالمها را به آن ترتیب اثر می‌دهید؟ شما می‌دانید که با این جوانهای ما، با این دخترها و پسرهای دانشجوی ما الآن امریکا چه می‌کند، و پلیس امریکا با آنها چه کرده است؟ می‌دانید که خائنهایی که می‌خواستند در امریکا بر ضد کشور مظلوم ما میتینگ بدهند و تظاهر کنند، پلیس امریکا حمایت از آنها کرد و آنها کارهای خودشان را کردند، و وقتی دانشجویان مسلمان ما می‌خواستند آنها هم یک تظاهری بکنند و مظلومیت ملت ما را برسانند، پلیس امریکا چه کرد با آنها؟ آیا آقای پاپ می‌دانند که الآن جوانهای ما در غل و زنجیر با دنده‌های شکسته، بعضی در حال بیهوشی هستند و دخترهای جوان ما در حبس، در غل و زنجیر هستند و بعضی در حال بیهوشی؟
ایشان این مسائل را اصلاً توجه به آن دارند؟ توجه به این دارند که حضرت مسیح - علیه السلام - با بشر چه جور بود، و شما که مدعی نیابت از او هستید توجه به این مسائل هیچ نمی‌کنید؟ کاش یک پیکی هم برای کارتر ایشان می‌فرستادند. کاش شما را می‌فرستادند با یک نامه‌ای پیش کارتر که با این جوانهایی که می‌خواهند احقاق حق بکنند، می‌خواهند مظلومیت ملت ما را اظهار کنند، آنها را گرفته‌اند و از حبسی به حبس‌