اختناق قرار بدهد. امریکا باید این را بداند که دیگر گذشته است از اینکه او خیال بکند که می‌تواند باز در ایران با این شیطنتها برگردد، و آقای پاپ هم سفارش کند به این امریکا که نکنند اینطور با بشر، اینطور دژخیمی نکنند با بشر، اینطور ظلم نکنند به بشر. بشر اشخاصی هستند که عبادالله هستند، بندگان خدا هستند، با بندگان خدا اینطور نکنند، اینقدر ظلم نکنند، اینقدر ستم نکنند. من امیدوارم که آقای پاپ به وظیفه دینی خودشان به وظیفه مسیحیت خودشان عمل کنند، و این کارهایی که دژخیمان امریکا می‌کنند و پلیس امریکا می‌کنند جلوگیری کنند. و ما در مقابل امریکا ایستاده‌ایم تا آخر، و نخواهیم گذاشت امریکا باز برگردد، یا آن اشخاصی که تبع او هستند برگردند. و ملت ما تا آخر نفَس برای دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت.
والسلام علی من اتبع الهدی