همه چیز انحرافی گذاشته بودند و همه چیز را وارونه می‌کردند. فکرها را مقید کرده بودند در یک محدوده‌هایی و نمی‌گذاشتند که جوانی که تازه می‌خواهد وارد شود در جامعه، فکر آزاد داشته باشد وخودش مسائل را بررسی کند. این کودک از دبستان گرفته تا هر کجا برود، تحت تأثیر این معلم‌ها و ... آنهاست. از بچگی بچه تحت تأثیر واقع می‌شود وحتی وارد دانشگاه می‌شد یک مصیبت بالاتر. وقتی چنین شد از دانشگاه که می‌آید بیرون نمی‌تواند برای کشور مفید باشد. اینکه اینها همه اصرار داشتند دانشگاه را منحرف کنند حسابشان صحیح نبود، زیرا وقتی بنا شد دانشگاه وجاهای مثل دانشگاه، انحراف در کارش ایجاد شود، دانشگاه نمی‌تواند افراد با استقلال فکری تربیت کرده ودردها را درمان کند. وقتی تبلیغات همه جانبه در دانشگاه، مجلات، نوشته‌ها، روزنامه‌ها ... همه وسائل انحرافی بود، مجله‌ای نبود که در آن چیز صحیحی باشد وبی پرده مطلبی بگوید ممکن است در پرده گفته باشد، ولی این اسباب این نمی‌شد که اکثریت روزنامه‌ها ومجله‌هائی که در دست آنها بود وهمه برای این بود که شهوات وخواسته‌های حیوانی را در جوانان بیشتر کند. در شیراز در ملاء عام کار جنسی انجام دادند وعقد بین دو پسر و اینها مسائلی بود. مقدمه بود که این مسائل را در جامعه گسترش دهند واین ملت همه چیزش را از دست بدهد. خداوند خواست که نجات بدهد این ملت را والبته آنها دست بردار نیستند آنها ایران را از جهات مختلف. هم شوروی.
هم امریکا و هم انگلیس، شرق و غرب طمع دارند. خداوند خواست که ملت را نجات بدهد وگرنه می‌دیدید که کار به کجا می‌کشید. طمع به ایران ومخازن آنها. و مخازن ایران بیش از آن است که اطلاع دارید.
آماده بودن مردم در برابر توطئه‌ها
سفری به همدان رفتم ویکی از آقازاده‌های همدان پیش من آمد ویک ورقه بزرگ آورد که مال همدان بود، تمام جاهایی که در همدان هست. دهات، روستاها در آن ثبت بود ونقطه هائی به شکل‌های مختلف در آن دیده می‌شد. پرسیدم این نقطه‌ها چیست؟