کرده است، عراق مشغول به قیام است و سایر جاها همین‌طور. و با خواست خدا، ملتها وقتی که اطلاع پیدا بکنند از انگیزه‌ای که ایران دارد، خود آنها هم همین انگیزه را دارند و قیام می‌کنند و افرادی مثل صدام و مثل دیگر جنایتکاران را، مثل سادات را و دیگر جنایتکاران را خودشان تصفیه خواهند کرد.
شما برادرها و شما خواهرهای محترم، که از اطراف ایران و بعضی مراکز آمده‌اید - و من اگر بخواهم اسم ببرم ممکن است بعضیها را غفلت کنم. از این جهت، همه شما برادر هستید و همه شما در راه اسلام هستید - شما همه و همه ایران و همه زن و مرد ایران باید بدانند که در مقابل قدرتهای دنیا ایستاده‌اند و تاکنون هیچ کشوری اینطور عمل نکرده است. هیچ کشوری تاکنون در مقابل تمام قدرتها نایستاده است و هیچ کشوری مورد ظلم به اندازه‌ای که ایران موردش واقع شده است، نشده‌اند. در عین حالی که کشور اسلامی ایران مورد ظلم ابرقدرتها واقع شده است و از همه اطراف هجوم بر او می‌شود، تبلیغات همه بلندگوهای دنیا تقریباً به ضد این جمهوری اسلامی است، مع ذلک، چون ملت برای خدا قیام کرده است و برای استقرار احکام اسلام قیام کرده است، در مقابل همه ایستاده است و به پیش رفته است و هیچ انقلابی در دنیا مثل این انقلاب نبوده است که با ضایعات کم، پیروزیهای چشمگیر و زیاد به دست آورده باشد. شما جوان خیلی دادید و خانه و خانمان خیلی از دستتان رفته است و گرفتاری و زحمت خیلی داشتید، ولی می‌دانید چه به دست آورده‌اید؟! رژیم شاهنشاهی 2500 ساله با آنهمه قدرت و با آنهمه پشتیبانی همه قدرتها با او، چه ابرقدرتها و چه قدرتهای دست دوم - الّا نادری از آنها - در عین حال شما بدون اینکه یک اسلحه صحیحی در دست داشته باشید با مشت گره کرده ایستادید و یک همچو رژیم شاهنشاهی را شکست دادید و در زباله دان‌های تاریخ ریختید. این یک اعجازی است، این کوچک نیست، این یک اعجاز بزرگی است که خدای تبارک و تعالی به دست شما ملت شریف ایران ایجاد کرد. شما می‌دانید که کوتاه کردن دست قدرتهای بزرگ از ایران و بیرون کردن همه مستشارها و انگلها را از ایران چه کار معجزه آسایی بود؟ در عین حالی که شما مظلوم واقع شدید، لکن کار خودتان را انجام‌