دعا کنم شهید بشوند. و من به آنها عرض می‌کنم که پیروز باشید و ان شاء الله، ثواب شهید دارید.
قابل تحمل بودن مشکلات مادی
شما عزیزان که متکفل امور جنگزدگان هستید و متکفل تدبیر در این امر هستید که کار جنگزدگان را به خوبی اداره کنید، من می‌دانم که کار بسیار مشکل است. کاری است که نمی‌شود با فوریت انجام داد و کاری است که اگر به‌طور معمولی بخواهد دولت انجام بدهد، قدرت این مطلب را ندارد، لکن این دست خداست که عنایت کرده است و جوانهای ما را وادار کرده است به اینکه به این برادران و خواهران و کودکان جنگزده خدمت کنند و آنها را در این مصیبتهایی که وارد بر آنها شده است، تسلیت عنایت کنند. و این خدای تبارک و تعالی است که جنگزده‌ها را، در صورتی که اگر به‌طور معمول بود، باید بسیار نارضایتی داشته باشند، لکن مع ذلک، در هر جا هستند، کمک کار هستند و مقاوم هستند. و امروز آقای میرسلیم (1) که به من اطلاع دادند، گفتند جنگزده‌ها یک قدرتی شده‌اند در مقابل صدام. این امری است که با دست غیبی الهی انجام گرفته است و دست عنایت حق تعالی بر سر شماست و آسیبی ان شاء الله، نخواهد دید.
ما البته می‌دانیم که هم در فعالیتهای بنیاد مستضعفین و هم در فعالیت اداره کننده امور جنگزدگان یک نواقص [ی‌] هست و علاوه [بر این،] شیطانهایی هستند که این برادرهایی [را] که برای خدا دارند کار می‌کنند، آنها را می‌خواهند سست کنند و بعضی مسائل به آنها می‌گویند، لکن خداست که قلبهای شما را نگه داشته است و شما را هوشیار کرده است که کید کائنین (2) و مکیدها را خنثی کنید و خودتان در صحنه باشید. ما خدا را شکر می‌کنیم که این ملت؛ سرتاسر کشور؛ زن و مرد، بزرگ و کوچک در خدمت به اسلام کمر بسته‌اند و دست از این برنخواهند داشت ان شاء الله، تا آنکه به پیروزی نهایی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>