روابطشان را با عراق، روابطشان را با دمکرات طرف غرب و روابطشان را با حتی انگلستان دارند کم کم ظاهر می‌کنند و بحمدالله اینها دیگر آبرویی ندارند. این خرابکاریها هم یک قدرتی نیست؛ خوب، یک دزدی می‌تواند بیاید یک خانه‌ای را آتش بزند، اینها الآن مَثَلشان مَثَل همان دزدها هست که گاهی خرابکاری می‌کنند. دیگر کار دیگر از اینها برنمی آید و اینها پیش ملت ما دیگر آبرویی ندارند و خرابکاریهایی که می‌کنند شاید برای تشفی باشد و الّا می‌دانند خودشان هم که کاری از این ساخته نیست.
حکومتی از بین نخواهد رفت به واسطه انفجار. من امیدوارم که آن چیزی که همیشه من مورد نظرم بوده و به طبقات علمایی که تشریف می‌آوردند اینجا عرض می‌کردم این است که آقایان متوجه باشند که خدای نخواسته یک وقتی از بعضی جوانهای طلبه‌ها و اینها یک چیزی صادر نشود که بهانه دست آنها بیاید. حالایی که هیچ کاری نمی‌کنید جز صلاح و جز ارشاد مردم، دارند برای شما می‌گویند. حالایی که این حکومت جز دفاع از حق کاری نمی‌کند، هیچ وقت هجمه‌ای نکرده، دفاع است، مع ذلک، اینهمه در رادیوهای خارج و در خبرگزاریهای خارج گفته می‌شود و در خبرگزاریها، در رادیوها، در اینها، این همه فتوحی که برای ایران دارد حاصل می‌شود و اینطور پیشروی می‌کند، با اینکه در مقابل او همه قدرتها ایستاده‌اند، یا به سکوت می‌گذرانند یا می‌گویند ایران این جور گفته، عراق این‌جور گفته، ایران می‌گوید این، تاکنون هم معلوم نشده درست. با اینکه آمدند دیدند و بعضی از خبرگزاریها هم اطلاع دادند که نخیر، مسئله اینطوری، مع ذلک با شک تلقی می‌کنند یا سکوت می‌کنند از آن. این اخیر - که همین دیشب، پریشب باشد - یک همچو فتحی از برای ایران حاصل شده است، غالباً، اصلاً سکوت کرده‌اند، تا حالا صحبتش را نکرده‌اند که چه بوده؛ یک اشاره‌ای به اینکه اینها زیادتر دارند، زیادتر دارند فعالیت می‌کنند - و عراق هم گفته چطور - فوراً پشتش عراق را می‌آوردند که نه، عراق گفته است که ما چند هزار نفر از ایرانیان را کشته‌ایم و کذا.
وعده پیروزی از طرف خدا
آن چیزی که بسیار مورد توجه آقایان باید باشد این است که مردم را ارشاد کنید.
مردم‌