صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی (1) همچه عرضه‌ای ندارند. آنها که با سرنیزه می‌خواهند حکومت کنند و با سرنیزه در جبهه‌ها ارتش بفرستند، آنها عرضه این را که با یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می‌رود، به طرف شهادت می‌رود، تا مرز شهادت می‌رود، نمی‌توانند مقابله کنند. صدام خودش را با دست خودش برای حماقتی که داشت به هلاکت رساند و حالا نوبت حسین اردنی است. اینها در کشورهای خودشان و در بین ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبی که حسین ادعا کرده است - از قراری که بعض اشخاص مطلع می‌گویند - قضیه داوطلبی نیست، بله، خودش تنها داوطلب است، اما او به جبهه‌ها نمی‌رود و ترسوتر از آن است که وارد بشود در جبهه‌ها. او در همان محل خودش می‌نشیند و یک دسته‌ای را با سرنیزه به عنوان داوطلب می‌فرستد به هلاکت برسند.
اثبات زنده بودن ملت ایران
ملت ایران امروز همه ثابت کردند به دنیا که ملتی هستند زنده، ملتی هستند متعهد به عقاید خودشان و در راه عقیده شهید شدند یا تا مرز شهادت رفتند و ما هر روز شاهد اشخاصی هستیم که از ما می‌خواهند که دعا کنیم به شهادت برسند و دعا می‌کنیم که به پیروزی برسند. مشکلات انقلابات زیاد است و انقلاب ما به حسب قاعده، به حسب موازین طبیعی و مادی باید نسبت به مشکلات انقلاب دیگر، صد چندان باشد؛ برای اینکه ما یک ملتی بودیم تحت ستم در طول شاهنشاهی و بخصوص در طول پنجاه سال سلطنت کثیف خاندان پهلوی و ما هیچ یار و یاوری جز خدای تعالی نداشتیم و ما و ملت، ملت عزیز ما خود قیام کرد و نهضت کرد و همه قدرتها را عقب زد. نهضتها و انقلابهای دیگر در مقابلش اگر یک قدرتی ایستاده بود، یک قدرت دیگر هم پشتیبان داشت؛ ما خود ایستادیم و از هیچ کشوری پشتیبانی نشد و ما اتکال به غیر خدا، به کشوری پیدا نکردیم. و این قدرت معنوی و الهی است که در همه پیدا شده است و در شما جوانان‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>