ان شاء الله می‌کند. ما باید روشن کنیم این توده‌های مردم را که مبتلا هستند به تبلیغات سویی که از طرف گروهکها از طرف خارج، رادیوها می‌شود. ما باید مردم را روشن کنیم که شما یک کاری کردید که این رادیوها اینقدر تغییر کردند و این وابستگان به این قدرتهای خارجی دنبال مسئله هستند. چرا در سایر جاها اینقدر دنبال مسائل نیستند؟
برای اینکه، اینجا یک کاری کرده است که سابقه نداشته است. در جاهای دیگر هر کاری که شده است، هر انقلابی که شده است، اتکال به یک قدرتی داشته است، اگر از یک جبهه دیگری به او صدمه وارد کرده‌اند خودش متکی به یک کسی بوده است. آنکه کودتا کرده است، کودتاچی‌اش یا به شوروی مربوط است یا به امریکا مربوط بوده است.
و این کاری که شما کردید، و ملت ما کرده‌اند، این یک امر نمونه‌ای است که در این سده‌های اخیر اصلاً و قبل از اینها اصلاً، این مسائل اینطوری طرح نبوده است. آن وقتی که مسائل این قدرتها طرح بوده و [بی تعهدی‌] در کار بوده است، تا کنون مثل این قضیه واقع نشده است که یک ملتی بخواهند خودشان باشند و بسازند به آن چیزی که دارند و هستند، و دنبال این باشند که خودشان را برسانند به آنجایی که احتیاج به دیگران نداشته باشند، و اتکال نداشته باشند نه به بلوک شرق و نه به بلوک غرب. این یک مطلبی است مال ایران و اختصاص به ایران و وقتی مطلب اینطور شد باید توده‌های مردم آشنا بشوند به اینکه کار بزرگ است، لکن کار بزرگ زحمت زیاد هم دارد. کار هم اینطور نیست که برای مادیت باشد. تا بگویند که خوب برای مادیت چرا انسان زحمت اینقدر بکشد، کار برای معنویت است. از اول، این مسلمین در ایران و این ملت فریاد زده است که ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم اسلامی می‌خواهیم، احکام اسلام را می‌خواهند. وقتی که ما برای اسلام می‌خواهیم خدمت بکنیم، دیگر ما نباید منتظر این باشیم که برای اسلام که می‌خواهیم خدمت کنیم بعد به ما یک باغی بدهند. ما برای اسلام خدمت می‌کنیم، خداوند باید به ما بدهد.
متهم نمودن ایران به داشتن روابط با اسرائیل
بنابراین، مقاومت یکی از اموری است که دنبال هر انقلابی باید باشد، و دنبال این‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>